RISALE-İ NUR

1- Üsluba ve dile aşinalık kazanma

 

Risale-i Nur’un üslubuna aşina olmak ve manevi atmosferini sürekli yaşamak adına düzenli okumalar yapılmalıdır.

 

Risale-i Nur’un sıradışı bir dil ve üslubu vardır. Risalenin diline alışmak ve hakikatlerini daha iyi anlamak için kelime dağarcığı geliştirilmelidir. Bu açıdan en yakın dost olarak sözlüklere müracaat edilmelidir. Bununla birlikte bilinmeyen kelimeler hafıza teknikleriyle ezberlenmelidir. Mesela, Sözler kitabını kelimelerini öğrenerek okuyan biri, Risale-i Nur’un diğer kitaplarında çok fazla kelime sıkıntısı çekmeyecektir.

 

En fazla bir yıl içinde tüm eserleri okumak için çaba sarf edilmelidir. Okumaları düzenli hale getirmek ve aksamalar olup olmadığını takip etmek maksadıyla “şahsi okuma takip tablosu” oluşturulabilir.

 

Şahsi okumaları kesinlikle ihmal etmeden, az da olsa sürekli okumaya gayret edilmelidir. Bazen bir satır ya da bir paragraf okumak durumunda kalınsa bile, kitabı açıp o satırı ya da paragrafı okuma prensibinden taviz verilmemelidir.

Risale-i Nur eserleri bir bütün olduğu için, anlamada denge ve bütünlük boyutu göz önünde bulundurulmalıdır. Bir puzzle’ın parçaları gibi olan bu bütünlüğü yakalamak için özel bir gayret gösterilmelidir.

 

2- Zihinsel ve Duygusal Hazırlık

 

İhlas Risalesinde geçen “bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir” müjdesiyle şevk ve gayrete gelerek okumalar yapılmalıdır.

 

Öncelikle herkes kendi nefsini muhatap bilmeli ve sürekli sorarak, sorgulayarak okumalıdır.

İhtiyaç hissederek, bilmediklerinin farkına vararak, ihlas, samimiyet ve gayretle Nur’lara muhatap olmak Kur’anî ve imanî hakikatlerin açılmasına ve daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır.

 

Her okunuşunda insanın iç âlemine yep yeni manaların doğacağı bilinci, heyecanı ve merakıyla Risale-i Nurlara muhatap olunmalıdır. Bir meseleyi çok iyi bildiğini sanmanın neticesi olan monotonluk girdabına düşmekten kaçınmak için azami gayret gösterilmelidir.

 

Risale-i Nur yalnızca akla ya da kalbe hitap eden bir eser değildir. Tüm duyguların hisseleri vardır. Bu sebeple aklın kısa ellerinin tutmakta aciz kaldığı yüksek hakikatlere çıkmak için kalp, ruh, sır gibi duyguların pencereleriyle muhatap olunmalıdır. Bediüzzaman’ın ifadesiyle Allah’ı tanıtan delillerin bir kısmı hava gibi, bir kısmı su gibi ve bir kısmı da nur gibidir. Bu hakikatlere kalp, ruh ve sır gibi duyguların latif elleriyle yönelmek gereklidir.

 

Her meseleyi tüm detaylarıyla ve derinliğiyle anlamak için aşırı bir hırs gösterilmemelidir. Hakikatlerin zirvelerine basamak basamak çıkılabileceği bilinciyle -sabır kuvveti dağıtılmadan- yaşanılan güne yoğunlaştırılmalıdır.

 

3- Sorgulayarak Okuma

 

Talebe olmanın hakkını vermek için Risale-i Nur’a sorarak, sorgulayarak ve dikkatli bir nazarla inceleyerek muhatap olunmalıdır. “Niçin?”, “neden?”, “nerede?”, “ne zaman?” ve “nasıl?” gibi sorularla hakikatlerin derinliklerine dalmak ve sıradanlığın sığlığından kurtulmak için gayret gösterilmelidir.

 

Risale-i Nur hakikatlerini “akıl midesi”nin hazmetmesi için analiz ve sentezler ile anlamaya, kavramaya çalışmak gerekir. Akıl midesinin hakkıyla hazmedemediği hakikatlerden ruh, kalp, sır gibi duyguların tam manasıyla beslenemeyeceği gerçeğini akıldan çıkarmamak gerekir.

 

Risale-i Nur’un elmas gibi hakikatleri mihenge vurularak ve kıymeti tam manasıyla takdir edilerek okunmalıdır. Bazen bir kelimenin, hatta bir harfin bile çok önemli bir hakikate anahtar olabileceğini dikkatiyle tefekkür edilmelidir.

 

Risale-i Nurlar nefse okunmalıdır. “Nefsini ıslah edemeyen, başkasını ıslah edemez” prensibiyle muhatap olunmalıdır. Okurken kulaktan duyma eski bilgiler gözden geçirilmeli, gerektiğinde bu bilgilere format çekilmelidir.

 

Okunan meselenin anafikri ve anahtar cümlesi tespit edilmeye çalışılmalıdır. Meselede geçen anahtar kavramlar belirlenerek bu kelimelerin İslam düşünce geleneğindeki manaları detaylı olarak araştırılmalıdır. Anafikir, anahtar kavramlar, anahtar cümleleri anlamak üzerine ne kadar emek verilirse Risale-i Nur hakikatlerinin mana okyanuslarında o nispette uzun seyahatlere çıkıldığına şahit olunacaktır.

Risale-i Nurları merak ederek, sorgulayarak, araştırarak okumanın elbette bir zorluğu ve meşakkati vardır. Lakin ilim, özellikle de iman ve Kur’an ilmi ciddi bir talep ister, emek ister, zaman ister.

 

4- Hayata ve pratiğe geçirme

 

Risale-i Nur hakikatlerinin okunmasının ve öğrenilmesinin asıl gayesi hayata geçirmektir. Manevi kurtuluş için önce bilmek, sonra amel edip hayata geçirmek ve en nihayetinde de ihlası elde etmek vardır. Her bilen amel etmeyebilir, her amel eden de tam ihlas sahibi olmayabilir. Fakat en ihlaslı olanlar en iyi bilenler ve en iyi amel edenler arasından çıkmışlardır.

 

Hayatı Nur hakikatlerine göre süzgeçten geçirme ve doğru yorumlama cihetinde de titizlik gösterilmelidir. Bu hassasiyetle yaşanırsa ancak, içi dışı bir, samimi, ihlaslı bir insan olunabilir.

 

Yaşanılan her bir hadisenin ve o hadisenin kalpte yansıması olan duygu hâlinin, aslında Risale-i Nur’un imanî bir hakikatinin daha iyi anlaşılması için bir fırsat olduğu bilinmelidir. Mesela, hastalık 25. Lem’a olan Hastalar Risalesine, bencillik 30. Söz olan Ene Risalesine olan ihtiyacı daha derinden hissettirir.

 

Gaflet ve günahlar nedeniyle bir kısım imanî ve Kur’anî hakikatlerin perdelendiği bir gerçektir. Baş çok büyük yükleri taşır, fakat göz bir kıla bile tahammül edemez. Bunun gibi insanda öyle hassas duygular vardır ki küçük bir günahı, belki en küçük gaflet hâline bile tahammül edemez. Bu manada insanın tüm hassas duygularını canlandıran ve manevi gıdalarını temin eden Risale-i Nur’un iman hakikatlerinden her gün ders almanın çok büyük bir ehemmiyeti vardır.

 

5- Mütalaa ve müzakere etme

 

Risale-i Nur okurken anlamakta zorluk çekilen ya da tamamen anlaşılmayan meseleler not edilmelidir. Bu meseleler Risale-i Nur hakikatlerine vâkıf ağabey ve kardeşlerle sorulu-cevaplı bir şekilde detaylı müzakere edilmelidir. Özellikle, Risale-i Nur’a yıllarını vermiş ağabeylerin birikimlerinden azami derecede istifade edilmelidir.

 

Vakit buldukça fıtraten kendinize yakın bulduğunuz bir arkadaşınızla da birlikte Risale okuyanın ve bir kısım meseleleri müzakere etmenin büyük bir feyze vesile olduğu da önemli bir gerçektir.

 

Risale-i Nur hakikatlerinin derinliklerini keşfetmeye meraklı bir arkadaş grubuyla belirli peryotlarla ve planlı bir ders programı çerçevesinde gerçekleştirilen münazaralı dersler de feyiz kaynağıdır. İman ve Kur’an hakikatleri etrafında “yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor” manasında samimane, ihlaslı bir ittifak halkası kurmaktır.

 

6- Ayrıca…

 

Risale-i Nur’da geçen bilinmeyen kelimelerin öğrenilmesi için çaba sarf edilmelidir. Kısa ve öz bir gramer bilgisiyle bilinmeyen birçok kelime arasındaki temel mantık anlaşılır. Tek bir kelimenin kökü ve anlamının bilinmesi sayesinde, aynı kökten gelen birçok kelime hakkında rahatlıkla fikir yürütülebilir. Sözlüğe bakmadan bilinmeyen ya da unutulan bir kelimenin anlamı keşfedilir. Mesela, nizam-intizam-muntazam-tanzim-nazım, ilim-âlim-talim-muallim, ikram-kerem-kerim-mükerrem-ekrem, şükür-şakir-teşekkür-müteşekkir kelimeleri gibi.

 

Risale-i Nur’da geçen bir kısım kavramları detaylı araştırarak öğrenmek de anlamayı derinleştirmek açısından çok önemlidir. Bu sebeple vücub-imkân-imtina, ehadiyet-vahdaniyet, ulûhiyet-rububiyet, cüz-cüz’i-kül-külli, hatem-sikke-turra, mana-i ismi-mana-i harfi-nazar-niyet gibi Risale-i Nur’un temel kavramları araştırmak, özellikle de bu kavramlara dair kaleme alınmış yazıları okumanın çok bir faydası vardır.

 

Risale-i Nur’da geçen veciz cümleler ezberlenebilir. Zübeyir Gündüzalp’in ifadesiyle “Aynen ezber, lisanda terakki ve inkişaf için fay­dalıdır. Mealen ezber muhakeme kabiliyetim inkişaf et­tirir.”

 

Risale-i Nur’da hangi konuların nerelerde geçtiği hakkında özet bilgi sahibi olunmalıdır. Birbiri açan meseleler hakkında güçlü irtibatlar kurmak için eşzamanlı okumalar yapılabilir. Mesela, haşir hakikatiyle ilgili temel bir risale olan 10. Söz’le birlikte, 28. ve 29. Söz’lerin, 11. Şua olan Meyve Risalesinin 8. ve 9. Meselelerinin ard arda okunması gibi…

 

Risale okumaları için özel bir ajanda ya da defter tutulabilir. Bu dokümana konu, sayfa, bilinmeyen kelimeler, özet, anafikir, anahtar kavramlar, zihne takılan sorular, vecizeler yazılabilir.

 

Risale okumaları ciddi bir çalışma programı ve takvim oluşturularak düzenli bir hale getirilebilir. Bir hafta ya da bir ay içinde hangi meselelerin okunacağı, günün hangi vaktinde ne kadar süre okuma yapılacağı belirlenebilir. Yine okuma süreci sonunda belirlenen hedeflere ne kadar ulaşılabildiğinin tespiti için okuma çizelgesi oluşturmak gibi düzenlemeler de yapılabilir.

 

Risale okumalarından keşfedilen hakikatler makale, fıkra veya gözlem yazısına dönüştürülür ise, öğrenilen bilginin kalıcılığını da sağlanır. Yazı bir aynadır. Kişi yazı aynasında neleri öğrendiğini, nelerin de eksik kaldığını rahatlıkla görebilir. Zübeyir Ağabey “Bir defa yazmak, birkaç defa okumaya muadildir” demiştir.

 

Mahallerde düzenli olarak sürdürülen derslere katılmak suretiyle Risale-i Nur hakikatlerine dair yeni ve farklı bakış açıları kazanılabilir. Nur talebelerinin şahs-ı manevisinin atmosferini yaşatan dersler apayrı bir şevk ve motivasyon kaynağıdırlar.

 

Bediüzzaman’la ve Risale-i Nur’un konularıyla ilgili yazılı ve görsel kaynaklar takip edilebilir. Bu konularla ilgili gazetelerde, dergilerde, kitaplarda ve internet ortamında yayınlanan yazı ve makalelerden imkânlar ölçüsünde azami istifade edilmelidir.

 

İnternet ve yeni teknolojik imkânlar sayesinde -zaman kaybetmeden- Risale-i Nur’un istenen tüm metinlere ulaşmak mümkündür. İhtiyaç hissedildikçe bu imkânlardan da sonuna kadar faydalanılmalıdır.

 

Bir kaç paragraf da olsa yatmadan önce Risale-i Nur’dan okuma yapmak güzel bir alışkanlıktır. Böylece hem güne güzel bir hatime verilir, hem de rüya âleminde de iman ve Kur’an hakikatleriyle meşgul olabilme yolu açılmış olur.

 

Bütün bunlarla birlikte Risale-i Nur’dan öğrenilen hakikatler en yakın çevreden başlanarak diyalog kurulan herkesle, onların durumları da göz önünde bulundurularak paylaşılmalıdır. Bu bir sohbet havasında gerçekleşebileceği gibi, özel bir ortamda ders yapmak tarzında da olabilir. Başkalarının imanlarının kurtulması ve tahkiki hale gelmesine hizmet etmek gayesiyle, teorik olarak edinilen bilgileri pratiğe geçiren bu gibi faaliyetler, iman ve Kur’an hakikatlerini hazmetmenin en güzel bir vesilesi olacaktır.

Yorumlar

Hizmet Rehberini

Hizmet Rehberini okuyorum.Risaleyi çok güzel anlamamızı sağlayacak bir kitap tavsiye ederim...risale okundukça o kadar derine iniyor ki insan o yüzden yardımcı kaynaklara mutlaka ihtiyaç duyuyoruz..........yazar:ALİ ÜNAL (HİZMET REHBERİ)....

(X)
Kapat
-->