Hadis'lerden Dualar

- Allahumme innî es?elüke hayra?l-mes?eleti ve hayra?d-duâi, ve hayra?n-necâhi, ve hayra?l-ameli ve hayra?s-sevâbi, ve hayra?l-hayâti ve hayra?l-memâti

Allahım! Senden Sana edilen ve edilecek olan duaların ve isteklerin en hayırlısını, başarıların, amellerin ve sevapların en hayırlısını istiyorum.

Senden yaşamın ve ölümün en hayırlısını da istiyorum Yâ Rabbi! (Hâkim, el-Müstedrek, 1/701)

Dua

Allahumme innî es?elüke en terfea zikrî ve tedaa vizrî ve tusliha emrî ve tütahhira kalbî ve tuhsıne fercî ve tünevvira lî kalbî ve tağfira lî zenbî ve es?elüke?d-deracêti?l-ulâ mine?l-cenneti âmînAllahım! Senden adımı yükseltmeni, günahımı azaltmanı, işlerimi düzeltmeni, kalbimi temizlemeni, iffet ve namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahlarımı bağışlamanı istiyorum.

Allahım!

Senden Cennet?in en yüce derecelerini istiyorum. Amin. (Hâkim, el-Müstedrek, 1/701)

- Allâhumme innî es?elüke hayra mâ âtî ve hayra mâ ef?alü ve hayra mâ a?melü ve hayra mâ betane ve hayra mâ zahara ve?d-deracâti?l-ulâ mine?l-cenneti âmîn.

Allahumme innî es?elüke?d-deracâti?l-ulâ mine?l-cenneti

Allahım! Senden Cennet?in en yüce derecelerini istiyorum.

Allâhümme metti?nî bisem?î ve basarî vec?alhümâ?l-vârise minnî vensurnî alâ men yezlimünî ve huz minhü bise?rî.

Allahım! Beni gözümle ve kulağımla nimetlendir. Onları benden hayırlı varisler yap. Zulmedene karşı bana yardım et. Benim hakkımı zulmeden kimsede bırakma.

Ebu Davud, Edeb, 101

Allahumme bike asbahnê ve bike emseynê ve bike nahyê ve bike nemûtü ve ileyke?n-nüşûr

Allah?ım! Senin inâyetinle sabahladık, Senin inâyetinle akşamladık. Senin inâyetinle yaşar

Senin izninle ölürüz ve dönüş Sanadır.

Ali el-Müttakî, Kenzu?l-Ummâl, hadis no: 18010

Allahumme innî es?elüke min fec?eti?l-hayri ve eûzü bike min fec?eti?ş-şerri

?Allah?ım! Senden sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden Sana sığınırım.?

Ebu Davud, Edeb, 109

Allahümme mâ esbaha bî min ni?metin ev bi-eahdin min halkıke fe-minke vahdeke lâ şerîke lek, fe-leke?l-hamdü ve leke?ş-şükrü

Allah?ım! Benim üzerimde veya mahlukatından herhangi biri üzerinde şu sabaha çıkan her nimet ancak Sen?dendir. Senin ortağın yoktur. Hamd Sana mahsus, şükür de Sana mahsustur.

İbn Mace, Dua, 14

Radînê billêhi rabben ve bi?l-İslêmi dînen ve biMuhammedin rasûlen

Rab olarak Allah?tan, din olarak İslam?dan, resûl olarak da

Hz. Muhammed?den râzı olduk.

Allâhümmağfir lenê verhamnê verda annê ve tekabbel minnê ve edhılnê?l-cennete ve neccinê mine?n-nêri ve aslih lenê şe?nenê külleh.

Allahım! Bizi bağışla. Bize merhamet et, bizden razı ol. Bizim dua ve niyazlarımızı kabul buyur. Bizi cennetine koy, cehennemden de koru ve her halimizi, her işimizi ıslah eyle!

Allahümme yê musarrife?l-kulûbi, sarrif kulûbenâ ilê tâatike.

Ey kalbleri evirip çeviren Yüce Allahım! Kalblerimizi Sana itaat etme yönüne doğru çevir Yâ Rabbi!

Nevevî, el-Ezkâr

Allahümmec?al?nî sabûran vec?alnî şekûran, vec?alnî fî aynî sağîran ve fî a?yüninnâsi kebîran.

Allahım! Beni çok sabreden, çok şükreden bir kul eyle. Beni kendi gözümde küçük;

fakat insanların gözünde büyük yap.

Heysemî, Mecmau?z-Zevâid, 10/110

Allahümmec?al hayra umurî âhirahû ve hayra amelî havêtimehû ve hayra eyyêmî yevme elkâke fîhi

Allahım! Ömrümün en hayırlı ânını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve

günlerimin en hayırlısını ise Sana kavuştuğum gün kıl!

Buhari,Tevhid, 58

Subhânellâhi ve bihamdihî subhânellâhi?l-azîm

(İki kelime vardır ki, o ikisini söylemek dile çok hafif; Ahirette ise sevap tartısında

çok ağır gelir. Bu iki kelime aynı zamanda Rahman olan Allah?a da çok sevimlidir):

?Allah?ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve O?na hamd ederim. Azîm olan Allah,

her türlü eksiklikten münezzehtir.?

Allah?ım! Sen?den yaptığım, işlediğim, ettiğim bütün işlerin en hayırlı olanlarını istiyorum. Gizli ve açık olarak yaptığım her işin en hayırlısını ve Cennet?in en yüce derecelerini Sen?den istiyorum. Âmin

(Hâkîm, el-Müstedrek, 1/701)

- Allahumme innî es?elüke fevâtiha?l-hayri ve havâtimehû ve cevâmiahû ve evvelehû ve zâhirahû ve bâtınehû ve?d-deracâti?l-ulâ mine?l-cenneti âmîn

Allahım! Hayırların başlarını, sonlarını, hepsini, başını, sonunu, açığını ve gizlisini istiyorum. Sen?den Cennet?in en yüksek derecelerini istiyorum.

(Hâkîm, el-Müstedrek, 1/701)

- Allahumme innî es?elüke?d-deracâti?l-ulâ mine?l-cenneti

Allahım! Senden Cennet?in en yüce derecelerini istiyorum.

- Allahumme innâ neûzü bike min cehdi?l-belâi ve derki?ş-şekai ve sûi?l-kadâi ve şemâteti?l-a?dâi

Allahım! Bela ve fakirlikten, şekavetin gelip çatmasından, takdirin kötüsünden ve düşmanların başıma gelen şeylere sevinmesinden Sana sığınırız.

(Buhâri, Kader, 13)

- Allâhumme men rafika bi ümmetî ferfuk bihî

Efendimiz?in (sas) yaptığı dualardan biri şudur: Allahım! Ümmetime rıfkla muamele edene sen de rıfkla muamele et yâ Rabbi!

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/62)

- Allahümme innî es?elüke fi?le?l-hayrâti ve terke?l-münkerâti ve hubbe?l-mesâkîn

Allahım! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi ve fakirleri sevmeyi istiyorum.

(Tirmizî, Tefsîru Sûre, 38/2, 4)

Allahumme innî es?elüke?d-deracâti?l-ulâ mine?l-cenneti

Allahım! Senden Cennet?in en yüce derecelerini istiyorum.

Allâhümme metti?nî bisem?î ve basarî vec?alhümâ?l-vârise minnî vensurnî alâ men yezlimünî ve huz minhü bise?rî.

Allahım! Beni gözümle ve kulağımla nimetlendir. Onları benden hayırlı varisler yap. Zulmedene karşı bana yardım et. Benim hakkımı zulmeden kimsede bırakma.

Ebu Davud, Edeb, 101

Allahumme bike asbahnê ve bike emseynê ve bike nahyê ve bike nemûtü ve ileyke?n-nüşûr

Allah?ım! Senin inâyetinle sabahladık, Senin inâyetinle akşamladık. Senin inâyetinle yaşar

Senin izninle ölürüz ve dönüş Sanadır.

Ali el-Müttakî, Kenzu?l-Ummâl, hadis no: 18010

Allahumme innî es?elüke min fec?eti?l-hayri ve eûzü bike min fec?eti?ş-şerri

?Allah?ım! Senden sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden Sana sığınırım.?

Ebu Davud, Edeb, 109

Allahümme mâ esbaha bî min ni?metin ev bi-eahdin min halkıke fe-minke vahdeke lâ şerîke lek, fe-leke?l-hamdü ve leke?ş-şükrü

Allah?ım! Benim üzerimde veya mahlukatından herhangi biri üzerinde şu sabaha çıkan her nimet ancak Sen?dendir. Senin ortağın yoktur. Hamd Sana mahsus, şükür de Sana mahsustur.

İbn Mace, Dua, 14

Radînê billêhi rabben ve bi?l-İslêmi dînen ve biMuhammedin rasûlen

Rab olarak Allah?tan, din olarak İslam?dan, resûl olarak da

Hz. Muhammed?den râzı olduk.

Allâhümmağfir lenê verhamnê verda annê ve tekabbel minnê ve edhılnê?l-cennete ve neccinê mine?n-nêri ve aslih lenê şe?nenê külleh.

Allahım! Bizi bağışla. Bize merhamet et, bizden razı ol. Bizim dua ve niyazlarımızı kabul buyur. Bizi cennetine koy, cehennemden de koru ve her halimizi, her işimizi ıslah eyle!

Allahümme yê musarrife?l-kulûbi, sarrif kulûbenâ ilê tâatike.

Ey kalbleri evirip çeviren Yüce Allahım! Kalblerimizi Sana itaat etme yönüne doğru çevir Yâ Rabbi!

Nevevî, el-Ezkâr

Allahümmec?al?nî sabûran vec?alnî şekûran, vec?alnî fî aynî sağîran ve fî a?yüninnâsi kebîran.

Allahım! Beni çok sabreden, çok şükreden bir kul eyle. Beni kendi gözümde küçük;

fakat insanların gözünde büyük yap.

Heysemî, Mecmau?z-Zevâid, 10/110

Allahümmec?al hayra umurî âhirahû ve hayra amelî havêtimehû ve hayra eyyêmî yevme elkâke fîhi

Allahım! Ömrümün en hayırlı ânını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve

günlerimin en hayırlısını ise Sana kavuştuğum gün kıl!

Buhari,Tevhid, 58

Subhânellâhi ve bihamdihî subhânellâhi?l-azîm

(İki kelime vardır ki, o ikisini söylemek dile çok hafif; Ahirette ise sevap tartısında

çok ağır gelir. Bu iki kelime aynı zamanda Rahman olan Allah?a da çok sevimlidir):

?Allah?ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve O?na hamd ederim. Azîm olan Allah,

her türlü eksiklikten münezzehtir.?

Sıkıntı ve musibet anında okunacak dua

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allâhumme indeke ahtesibü musîbetî fe?cürnî fîhâ ve ebdilnî bihâ hayran minhâ

Biz Allah?a aitiz ve her an O?na dönmekteyiz. Allahım! Bu musibetimde bana mükâfat lutfeyle! Sonra da bundan daha hayırlısını ihsan et!

(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6/317)

Yazar: 

Yorumlar

ya rabbim sana acılan her el yalvaran her kalbin duasını kabul eyle bu garip kulununda tüm insanlar gibi sıkıntısını gider sana layıkıyla kul olamadık bizleri af eyle yarabbim amin CEVAP : Sevgili Selin Kardeşimiz; az önceki dualarınıza olduğu gibi, bu güzel dualarınıza da hayırlar ile aminler diyoruz. Allah c.c. sizlerin de varsa sıkıntılarınızı feraha erdirsin.. Bir türlü içinden çıkamadığınız problemleriniz varsa en kısa zamanda problemlerinizin hayırlar ile çözülmesini ihsan eylesin.. Kalbinizdeki Rabbinize olan bu sıcacık samimiyetinizi, kulluğunuzu arttırsın inşaallah.. dua ile.. (editör)

ben arapca bilmiyorum ama türkcesinden duaları okumaya caışıyorum tüm müslüman kardeşlerimin ettiği duaların rabbim tarafından kabul edilmesini canı gönülden istiyorum yaradanımdan tüm insanların sıkıntılarımın ortadan kalkmasını insan sevgisinn artmasını din sevgisinin coğalmasını niyaz ediyorum sen dara düşene kucak ac rabbim onu ve bizi koru sen acı doyur evsizi ev barklı yap sana acılan her elin yalvaran her kalbin duasını kabul eyle amin CEVAP : Değerli Selin Kardeşimiz; bu güze ldualarınıza hayırlar ile aminler diyoruz inşaallah.. Allah c.c. size de inşaallah hayırlar ile Kur'ân-ı Kerîm'i en güzel şekilde, orjinalinden, yüzünden okumayı nasip buyursun.. Ailenize huzur, maddi manevi rızkınıza bereket ihsan eylesin.. İmanlıo, ibadetlli, nurlu bir ömür duai ile.. (editör)
(X)
Kapat
-->