Günün Duası

Günün Duası HİZBÜ’L-ENVÂRİ’L-HAKAİKU’N-NÛRİYE’DEN
Yâ Allah! Yâ Rahman! Yâ Rahîm! Yâ Ferd! Yâ Hayy! Yâ Kayyûm! Yâ Hakem! Yâ Adl! Yâ Kuddûs! İsm-i Âzamın hakkına ve Esmâ-i Hüsnân hürmetine ve Furkan-ı Hakîm ve sûreleri ve âyetleri ve sırları ve nurları ve kelimeleri ve harfleri hakkına; ve Resûl-i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm ve mucizeleri ve kemâlatı ve şeriatı ve sünneti hürmetine ve onun âl ve ashabı ve ensarı (r.a.) ve onların mücahedeleri şerefine...
Cevşen'den Dua
Allahım, Senin isimlerinle Sana münacatımı arz ediyor ve onların şefaatine Sana niyaz ediyorum. Ey bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve müberrâ, bütün kâmil sıfat-ı ezeliyeyi câmi, bütün Esmâ-i Hüsnâsının Müsemmâ-yı Zülcelâli, Vâcibü'l-Vücud ve Vâhid-i Ehad ve yegâne hak mâbud olan Allah
Dua Vakti!
Bismillahirrahmânirrahîm. Ey İlâhım ve Seyyidim ve Mâlikim, Fakrım nihayetsizdir. Hâcâtım ve metâlibim had ve hesaba gelmez. Benim elim ise, matlaplarımın en ednâsına yetişmez. Havl ve kuvvet ancak Senindir, ey Rabb-i Rahîmim ve ey Hâlık-ı Kerîmim! Ey Hasîb, ey Vekîl, ey Kâfi!
Günün Duası (Peygamber (s.a.v.)Efendimiz'den)
Allah'ım!.. İstikbal endişesinden, geçmişin tasasından, güçsüzlükten, gevşeklikten, pintilikten, korkaklıktan, bel büken borçtan, zalim ve haksız kimselerin musallat olmasından sana sığınırım!...
Kutlu Doğum Münasebetiyle Bir Dua
"Allah ve melekleri (O şanlı)Nebî'ye salât etmekte (Onun şerefini gözetmeğe, yüceltmeğe özen göstermektedir.)dir. Ey iman edenler, siz de Ona salât ve içtenlikle selâm edin."
Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (11)
Yâ Mâlikü’lmülk! Mülk senindir mülkünde dilediğini eylersin Senindir mülk dilediğini mülküne dahil edersin Bedenim senin mülkündendir
Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (10)
Yâ Berr! Yoktum yokluğumun farkında değildim İyilik ettin var eyledin beni Anılmıyordum anılmaya değer değildim İyilik ettin insan eyledin beni Bilmiyordum bilmediğimi bilmiyordum İyilik ettin kendini bilir eyledin beni
Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (9)
Yâ Hayy! Her diri senden alır dirliğini Diriliğimi diriliğine ayine eyle Ölüm bile senin ihya etmenle diridir Ölümümü ebedi hayata bahane eyle
Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (8)
Ya Vekil! Aczimi sana şefaatçi ederim Kudretini dayanağım eylerim Fakrımı sana elçi ederim Rahmetini sığınağım eylerim
Esmâ-ül Hüsnâ Duâsı (7)
Ya Mukît! Sen ki herkesin her ihtiyacini her an görüp gözetirsin Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim Sen ki, sonsuzluk isteğini kalbime ilham edersin Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim
(X)
Kapat
-->