KUSUR ARAMA SEVDIGINDE

Jun 15, 2011

Kusur arama sevdiğinde

kusursuz kul yok.

Kusursuz olan YARADANDIR

kulda kusur çok....