Yusuf Kaplan, Vahit Uslu medeniyet üzerine sohbet...