Mehmet Paksu

 

Sitedeki Yazıları

Fedakâr Ailenin Son Anı
HER VAKİT camiye gelir, farza durur, imam selâm verir vermez, son sünneti kılmadan, tesbih çekmeye kalmadan hemen camiden çıkar giderdi. Bir, iki, üç ay derken bu, altı ay kadar devam etti. Bu adam neden sünneti kılmıyordu, üstelik cemaatle birlikte tesbihe ve duaya da kalmıyordu? Kimdi bu adam, neden böyle yapıyordu?
Ailenin saadeti için erkek nasıl davranmalı, kadın nasıl davranmalı?
"Eşler birbiri hakkında önyargılı olmamalı. Olayların hep iyi tarafını görmeli. Eşinin hoşuna giden huylarını takdir etmeli, tasdik etmeli, böylece mutlu etmelidir. Hoşuna gitmeyen huyları için de, 'Şu şu huyların hoşuma gitmiyor,' demelidir. 'Şayet senin de bende beğenmediğin huylarım varsa, söyle bileyim' diyerek kapıyı açık tutmalıdır."
İnsanı Uçuruma Götüren Sözler (1)
"Sen namazı boşver, benim kalbime bak" "Benim kalbim temiz" "için temiz olsun yeter" gibi sözlere sığınan bazı insanlar, ibadeti, namazı, tesbihi, zikri pek önemsemez, "olmasa da olur" gibi bir yaklaşım sergilerler.
Fala İnanma Falsız da Kalma..!
Bütün falcılar toplansalar, bu sözden daha etkili bir söz bulamazlar. Bu söz hem çok etkili, hem de çok aldatıcı tuzak bir söz. Ne demek, “fala inanma, falsız da kalma?” Hem inanmayacaksın, hem de falcıya gideceksin, fal açtıracaksın, fala baktıracaksın…
Kur’ân ayı Ramazan
Abdullah ibni Abbas Radiyallâhu Anhümâ rivayet ediyor: “Resûl-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem, hayır, iyilik, yardım yapma hususunda insanların en cömerdiydi. Ramazan ayında da Ce...
Oruç İnsanı Melekleştirir...
Ubade ibni Samit Radiyallâhu Anh anlatıyor: Ramazan ayının başladığı bir günde Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: "İşte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah&#8...
Altın erkeklere neden haramdır?
Birtakım giyim ve süs eşyaları vardır ki, bazı hikmet ve sebeplerden dolayı kullanılmaları ve giyilmeleri erkekler için caiz görülmemiştir. Fakat yaradılışları icabı ziyneti ve süsü seven kadınlar içi...
Mübarek Şaban Ayı'na Girdik..
Üç aylar olarak bilinen bu mevsimin girmesiyle birlikte Müslüman ruhları bambaşka bir hava kaplar...
Mübarek Üç ayların önemi nedir? Bu ibadet aylarını en güzel nasıl geçirebiliriz? "Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade...
Dünya dışında da başka varlıklar var mıdır?
Cenab-ı Hak nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, sesten, kokudan, kelimelerden ve elektrik gibi seyyal ve latif maddelerden hayat ve ruh sahibi varlıklar yaratmış ve yaratıyor. Bunlar evrenin her köşesinde bulunuyor.
Irklar, kan grupları ve dünya dilleri nasıl oluştu?
  IRKLARIN OLUŞUMU Tek atadan, farklı renk ve ırkların ortaya çıkmasına engel nedir? Hem tek atadan gelinir, hem de farklı renk ve ırklar ortaya çıkamaz mı? Aslında bu tip sorular, daha ziyad...
Vefat Etmek üzere olan ve Vefat eden kimseye Kur'an Okumak...
Vefat etmek üzere olan kişinin, sağ tarafına çevrilerek yüzünü kıbleye gelecek şekilde yatırmak müstehaptır. Bu durumda olan kişinin yanında, hatırlatmak amacıyla kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâ...
YALAN NE ZAMAN CAİZ OLUR? / CAİZ OLUR MU?
<P class=MsoNormal><B>Yalan&#8221; kelimesini ve</B> taşımış olduğu mânâyı duyup da rahatsız olmayan var mıdır? Evet, bazı çirkin sıfatlar, esasında ve hakikat-ı halde herkesi rahatsız eder.<BR><BR><B>Doğruluğun, istikametin, ahde vefanın zıddı olan yalan</B>, hemen hemen her insanın nefret ettiği kötü bir alışkanlıktır. Bununla birlikte, acaba bazı hallerde yalan söylemek, yalan beyanda bulunmak caiz midir?<BR><BR><B>Önce, bazı sebeplerden dolayı yalana benzeyen beyanda</B> bulunmaya cevaz veren hadis ve rivayetlere ve bu mevzuyla ilgili İslâm ulemâsının görüşlerine müracaat edelim:<BR>Buharî ve Müslim Sahih&#8217;lerinde şöyle bir hadis zikrederler:<BR><BR><B>&#8220;Halkın arasını düzelten ve bunun için hayır niyetiyle söz ulaştıran veya hayır kasdıyla yalan söyleyen, yalancı değildir.&#8221;</B>1<BR><BR><B>Yine Müslim, bu hadisin devamında</B> Ümm-ü Gülsüm&#8217;den (r.a.) şu meâlde bir rivayeti de kaydetmektedir:<BR><BR>&#8220;<B>İnsanların söylediklerinden hiçbir şeyde yalana ruhsat verildiğini işitmedim; ancak şu üç durum müstesna: 1) Harpte, 2) İnsanlarını arasını bulmada, 3) Kadının kocasına, kocanın da karısına karşı &#8212;ailenin düzeni için söylediklerinde...&#8221;</B>2<BR><BR><B>Kâmil Miras merhumun, hadis âlimlerinin izahları ışığında bu rivayetlerin şerh ve açıklamasını özetlersek şunlar söylenebilir:</B><BR><BR>Hadiste, &#8220;insanların arasını bulmak için yalan söylemek yalancılık değildir&#8221; sözünün mânâsı, bu yalanda günâh yoktur mânâsındadır. Çünkü hadiste yalan, yalan olarak çıkarılmamakta, sadece bu çeşit yalana terettüp eden günahın olmadığı bildirilmektedir. Şüphe yok ki, yalan, gerek arayı düzeltmek için, gerekse başka bir maksatla söylensin yine mahiyeti itibariyle yalandır.<BR><BR><B>Yalana üç yerde ruhsat verilmesi hususunda âlimler arasında farklı görüşte olanlar bulunmakta ise de, hadis ulemasının ekserisinin görüşü şu merkezdedir:<BR></B><BR><B>Yalanı ve olmayan bir şeyi haber vermek mutlak sûrette yasaklanmıştır. </B>Yalan hususundaki hadisteki müsaade ise &#8220;tevriye&#8221; ve &#8220;îhâm&#8221; yoluyla söylenmesi halindedir. Tevriye: Birkaç mânâsı olan bir kelimeyi kullanan kimsenin en uzak mânâyı kasdederek söylemesidir. Îhâm ise: İki mânâsı olan bir kelimenin en uzak kullanılan mânâsını kasdederek söylemesidir.<BR><BR><B>Bu iki söz sanatını bu meseleye getirecek olursak şu şekilde misaller verilebilir</B>:<BR>Meselâ savaş esnasında düşman askerine &#8220;Kralınız öldü&#8221; denilirken, bununla düşmanın daha önceki krallarından birisi kasdedilmesi gibi.<BR><BR><B>Yine İslâmın ve Müslümanların zarara düşebileceği bir halde konuşmak</B> ve fikir beyan etmek icap ettiğinde, doğrudan yalana varmadan dolaylı cümleler kullanmak da bu kabildendir.<BR><BR><B>Aynı şekilde hanımın ve kızının gönlünü almak isteyen bir insan onlara bir şey vâdederken, &#8220;İnşaallah-Allah dilerse&#8221; gibi bir ifade kullanır da, söz verdiği şeyi hemencecik almazsa, bu durumda da yalan söylemiş olmaz. Çünkü bu vaâd istikbale mâtuftur.<BR></B><BR><B>Ayrıca birbirine dargın olan iki kişinin arasını bulurken</B>, &#8220;falan adam seniniçin duâ ediyor&#8221; dese de, bununla o adamın &#8220;Allah&#8217;ım, bütün Müsltümanları affet&#8221; demiş olduğunu kasdetse, yalan bir beyanda bulunmuş olmaz.3 Dolaysıyla yalansöylemenin mes&#8217;uliyetinden kurtularak rahatlar. İmam-ı Beyhakî&#8217;nin rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz (a.s.m.) &#8220;Tevriyeli, kinâî ifadelerle yalandan kurtulup rahatlama vardır&#8221; buyurarak bu meseleye açıklık getirmişlerdir.4<BR><BR><B>Ancak, bilhassa günümüzde her sahada yalana fazla yer verildiğinden</B>, buna meydan açmamak için bu çeşit meselelerde hassas ve dikkatli davranılmasını isteyen Bediüzzaman şöyle der:<BR><BR>&#8220;...Maslahat için kizb (yalan) ise zaman onu neshetmiştir (hükmünü kaldırmıştır). Maslahat ve zaruret için bazı âlim &#8216;muvakkat&#8217; fetvası vermiş. Bu zamandao fetva verilmez. Çünkü o kadar su-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onuniçin hüküm maslahata bina edilmez.<BR><BR>&#8220;Meselâ: seferde namazı kasretmenin sebebi meşakkattır. Fakat illet olmaz. Çünkü muayyen bir haddi yok. Su-i istimale düşebilir. Belki illet yalnız sefer olabilir.&#8221;<BR>Yâni yolculuk esnasında dört rekâtlı farz namazları iki kılarak kasretmenin illeti, esas sebebi, &#8220;yolculuk&#8221;, yolculuğa çıkmaktır. Meşakkat olmasa danamaz kısaltılabilir. Eğer meşakkat gerçek sebep olarak görülürse bu hükmü herkes kendisine göre değiştirip uygulayabilir. &#8220;Ben hiçbir zorluk çekmedim, öyleyse namazları dört rekât kılarım&#8221; gibi bir su-i istimale düşebilir. Bunun önüne geçmek için, meşakkat olsa da, olmasa da namaz kasredilir.<BR><BR>Bu misâlden sonra Üstad, son olarak şu meseleye temas eder:<BR><BR>&#8220;Aynen öyle de, maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok, su-i istimale müsait bir bataklıktır. Hükm-ü fetva ona bina edilmez. Öyle ise &#8216;imme&#8217;s-sıdk ve imme&#8217;s-sükût (ya doğru söylemeli yahut susmalı) Yani yol ikidir, üç değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükût değildir.&#8221;<BR><BR><B>&#8220;Evet, her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. Bazan zarar verse sükût etmek. Yoksa yalana hiç fetva yok</B>.&#8221;5<BR><BR>1. Buharî, Sulh: 2; Müslim, Birr: 101.<BR>2. Müslim, A.g.e.<BR>3. Tecrid-i Sarih Tercemesi, 8: 111-112.<BR>4. et-Tâc, 5: 55.<BR>5. Hutbe-i Şâmiye, s. 43-44.</P>
"Namaz, her tür varlığın değişik ve çeşitli ibadetlerine işaret eden kutsal bir haritadır"
&nbsp; Ağacın namazı nasıldır? Ağacın bir namaz kılış şekli var mıdır? &nbsp; Ya koyunun, keçinin, devenin, dananın ve mandanın bir namaz şekilleri mevcut mudur? Daha ötesi elsiz ayaksız bir yıl...
Ölüm, Yaratılışı gereği sonsuzluğu, ebediyeti ve ölümsüzlüğü isteyen her insanın içinde var olan bir olgudur.
&nbsp; Ölüm vakti gelmediği, eceli sona ermediği için ölmeyenlerin &#8220;Azrail&#8217;i atlattı&#8221;, &#8220;Azrail&#8217;e çelme taktı&#8221; gibi sözlerin hiçbir anlamı ve kıymeti yoktur. Bu söz...
Bu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağına ihtimal veriyor musunuz?
İNSAN GÜNAH işleyebilen bir varlık. &#8220;Benim günah işlemem mümkün değil&#8221; diyebilen hiç kimse bulunmuyor. Her insan, şu veya bu şekilde, az veya çok, günah çukuruna yaklaşıyor, bazen de içine...
Gayrı müslim mucitlerin ahiretteki durumu
Cennet âhiretin bir menzilidir. Onun varlığına inanmak âhirete inanmak sayılır. Demek ki, Cennet imansız olmaz. Varlığına, inanmadığınız, kabul etmediğiniz bir yere ne hakla girebilirsiniz veya gitmek...
Abdest ve Gusülde Vesvese...
Vesveseye müptela olan insanların en çok karşılaştıkları vesvese türü budur. İdealinde en mükemmel ibadeti yapma düşüncesi vardır. Yanlışsız ve eksiksiz en iyi amel ve hizmeti yapma zannına kapılmış...
"Kahpe felek!" gibi bir ifadeyi kullanmak doğru mudur ?
&nbsp; "Sizden biriniz zamana sövmesin, çünkü zaman gerçek fail değildir, yapan Allah&#8217;tır. Bu musibetleri başınıza getirdiğine inandığınız zaman sövdüğünüzde, Allah&#8217;a sövmüş olursunuz. Ç...
Altın Madeni Erkeklere Haram mıdır?
Birtakım giyim ve süs eşyaları vardır ki, bazı hikmet ve sebeplerden dolayı kullanılmaları ve giyilmeleri erkekler için caiz görülmemiştir. Fakat yaradılışları icabı ziyneti ve süsü seven kadınlar içi...
Azrail suratlı adam...
Azrail Aleyhisselâmı suçlayan, ona hücum eden, ona saldıran o kadar fazla sözler var ki, saymakla bitmez, yazmakla tükenmez. &nbsp; Özellikle gazetelerde, TV haber bültenlerinde bir ölüm haberini ve...
Ramazan?da bağışlanma
<P class=MsoNormal><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.hanimlar.com/image/yazi_img/cami.jpg" align=right border=0>Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: </P>
Sohbet iksiri nasıl kurulur?
Önceden söz vardı, sohbet vardı. İnsanlar günlerinin önemli anlarını sohbete ayırırlardı. Eş-dost sohbetleri, akraba-komşu muhabbetleri yaşardı. Sohbet vazgeçilmez bir gelenekti. Kolay kolay ihmal edi...
Fala İnanma Falsız da Kalma..!
Bütün falcılar toplansalar, bu sözden daha etkili bir söz bulamazlar. Bu söz hem çok etkili, hem de çok aldatıcı tuzak bir söz. Ne demek, "fala inanma, falsız da kalma?" Hem inanmayacaksın, hem de fa...
Mübarek Gün ve Geceler : Recep Ayı
Receb, tazim ve saygı anlamına gelir, îslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına...
Fal baktırmak doğru mudur ? Falcı - medyum gibi insanların dedikleri ne derece doğrudur ?
Bugün kenarda, köşede, neredeyse her mahallede çeşitli adlar altında kendilerine birtakım "masum" ve "modern" unvanlar takarak "meslek"lerini icra eden had ve hesaba gelmeyen falcılar kol geziyor."Fal...
?Bahis? Çılgınlığı ve "İddaa" Salgını
<P>?SİGARA içmeye başlama sınırı 8-10 yaşlara kadar indi? diye endişe duyarken, şimdi bir de, kumar alışkanlığı çıktı ortaya... </P>
Nasıl Evlendiler
Evlenmeden önce, evlenilecek adayla görüsmede ölçüler nelerdir ?
(X)
Kapat
-->