ESMA İLE ORGANLARIN ŞİFASI.

                Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b424.gif

Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b745.gif Meâli: "Bu kitap her derde dermandır." Tevafukat-ı lâtifedendir ki, Refet Beyin birinci tesvidden gayet süratle yazdığı nüsha ile beraber, Hüsrev'in yazdığı diğer bir nüshada, ihtiyarsız, hiç düşünmeden satır başlarında gelen elif'leri saydık. Aynen bu Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b746.gif cümlesine tevafuk ediyor. Haşiye1 Hem bu risalenin müellifinin Said ismine, bir tek farkla yine tevafuk ediyor. Haşiye2 Yalnız, risalenin ünvanına ait yazıdaki bir elif hesaba dahil edilmemiştir.

Câ-yı hayrettir ki, Süleyman Rüştü'nün yazdığı nüsha, hiç elif hatıra gelmeden ve düşünmeden, 114 elif, 114 şifa-yı kudsiyeyi tazammun eden 114 suver-i Kur'âniyenin adedine tevafukla beraber Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b1151.gif şeddeli lâm bir sayılmak cihetiyle, 114 harfine tam tamına tevafuk ediyor.LEMALAR shf (221)

 

·      Ayrıca Besmele’nin de Kur’an’da 114  kere indirilmiş olması ,

·     Efendimiz’in isminin de muharref  Tevrat ve  incilde 114 kere geçmesi .     Sözler shf (236)

·          Kur’anı Kerim, bütün insanlara rahmettir. çünki her insanın şu hakiki  alemden  kendisine  mahsus  hayali  bir  alemi  olduğu  gibi  ,  herkesi  kendi  meşrebine  göre  Kur’an’dan  fehm  ve  iktibas  ettiği  (hafızasında)  kendine  has  bir  Kur’an   vardır ki,  onun  ruhunu  terbiye,  kalbini tedavi  eder.

·     Ve  keza,  Kur’an-ı Kerim’in  bir meziyeti şudur ki; bütün  ulema ve ehl-i meşrep gibi herkes hidayeti  için ,  şifası  için  müteaddit  surelerden  ayrı  ayrı ayetleri  ahzedebilir. Çünki ,  bir ayetin  sair  ayat-ı Kur’aniye  ile pek  ince  münasebetleri , ittisal cihetleri vardır. Aralarında  vahşet  yoktur.  Bu  itibar ile müteaddit  surelerden  alınan  ayetler  küçük  bir  Kur’an  hükmünde   olur.      MESNEVİ-İ    NURİYE shf (140-141)

·     Yukarıdaki   pasajdan  anlaşıldığı  üzere  ayetlerin   şifa ve  hidayet  için  alınabileceği  açıkça beyan edilmiştir.

·     Öncelikle  Üstad hz  lerinin  23. Mektup’ta bize  öğrettiği  dua  terkibine  bakacak  olursak ;

·     Dua   edileceği  vakit  ,  istiğfar  ile  manevi  temizlenmeli  sonra  makbul  bir  dua  olan  Salavat-ı  Şerifeyi şefaatci  gibi  zikretmeli  ve  ahirde  yine  salavat  getirmeli.  Çünki iki  makbul  duanın  ortasında  bir  dua  makbuldür. Mektubat  shf (279)

·     Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b424.gif  ; kudret-i  ezeliyenin  taalluk  ve  te’ sirini celb  eder. Ve  abdin  kesbine  ve  işine  yardım  edici  bir  ruh  gibi  olur.  Öyle  ise  hiç  kimse  hiç  bir  işini  Besmelesiz bırakmasın.  İşaretü-l i’caz shf (15)

·     İstiğfar ; duanın  makbuliyeti  için  Üstad  hz’lerinin beyanıyla  ( manevi temizlenmeli)  Mektubat shf (279)

·     Salavat ; makbul  bir  dua  olan Salavat-ı  Şerife’yi getirmeli  ve  ahirde  yine  Salavat  getirmeli.  Mektubat shf (279)

·     Eyyüb  (as) duası ; Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  .(maddi hastalıklar için)

·     Üstad   hz’lerinin  manevi hastalıkların  şifası  için  önerdiği  şifa  ayeti ;  Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ‘’

·     Şu şifalı  ayet çok  zamandır  benim  derdlerimin şifası  ve ilacı  olduğu  gibi  eczane-i Kübra-yı İlahiyye  olan  Kur’an-ı Hakim’in    tiryaki  ilaçlarından,  Risale-in Nur  eczalarının  kavanozlarından  alarak  belki  bin  manevi derdlerime  bin  kudsi  şifayı  buldum. Ve  Resale-in-nur Şakirtleri  dahi  buldular. Ve fenden  ve  felsefenin  bataklığından  çıkan  ve  tedavisi  çok  müşkül  olan  ve zındıka  hastalığına  müptela  olanlardan  çokları  onunla şifalarını  buldular.  Şualar shf (703)

·     Eğer  biz   kelamımızın içinde  ; kişiliğimizi , ilmimizi, hissiyatımızı vb. bir çok hasiyetimizi karşı tarafa kelamla aktarabiliyorsak , Cenabu Hakk’ın kelamı olan ayetlerde de Rabbimiz’in ilim , irade , kudret ve  ayetle murad ettiği ne ise bize  aktarıyor  demektir.

 

·     Burada bir noktayı nazara vermek istiyorum; Misal-i Musağğar  adlı  önceki çalışmamda ‘’ Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ’’  ayetinin bizi  DNA ya ulaştıracağını ifade etmiştim.  Şöyle ki;

·      insan  kainatın  misali  musağğarıdır sırrınca;  insan DNA ‘ sında kodlanmış ve kopyalanmıştır.yani her bir zerresi bir insandır.eğer insan küçük kainatsa,insanda her bir zerresinde kopyalanmışsa ;

·      Cenab’u Hak kainatı insanın zerrelerine kopyalamış kodlamış demektir.Buradan da anlaşılıyor ki ; bir zerreyi yaratan,idare eden Zatın bütün kainata sahip olması gerekir.cüzde-küllde, zerrede-şemste sanat aynıdır.inkısam ve tecezzi etmez.

·     Peki biz bu ayetle DNA’ya nasıl iner ve  hastalıklarda nasıl kullanabiliriz;

·     Aynen   öylede ‘’ Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif’’  şu  kainatın sani’i, vahid  olduğundan; her bir  şeye  karşı,  bütün  eşyaya  müteveccih  olan  esmayı  tahşid (kuvvetlendirmek)  eder. Ve  nihayetsiz  bir  san’atla, kıymettar  bir  surette  icad  eder. Lüzum  olsa,  bütün  eşya  ile  bir tek  şeye  bakar, baktırır, meded  verir  ve  kuvvetli  yapar. Ve  bütün eşyayı  dahi  o  vahidiyyet  sırrıyla ; bir tek şey gibi icad eder,  tasarruf  eder,  idare  eder.  Mektubat shf(246)

·     Şu  kainat  sani’i  Zülcelalinin  nur  olan  bütün  sıfatıyla  ve  nurani  olan  bütün  esmasıyla,  ve  teveccühü  ehadiyyet  sırrıyla  öyle  bir  tecellisi  varki;  hiçbir yerde  olmadığı  halde ,  her yerde  hazır  ve  nazırdır. Teveccühünde  inkısam  olmaz. Aynı  anda  ,  her  yerde  ,  külfetsiz, müzahemesiz her  işi  yapar.Mektubat  shf (248)

·     Adem-i tahayyüz ve adem-i tecezzi’nin nihayet derecede  olan kolaylığa sebebiyet vermelerinin sırrı ise şudur ki; Madem sani’i Kadir mekandan münezzehtir,elbette kudretiyle her mekanda hazır sayılır.  Ve madem  tecezzi ve  inkısam yoktur, elbette  her şey’ e karşı  bütün esmasıyla müteveccih  olabilir.  Mektubat  shf  (249)

·     Demek ‘’ Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ‘’ ayetiyle Cenab’u Hak eşyaya müteveccih esmayı kuvvetlendiriyor , meded veriyor, bakıyor, baktırıyor,tasarruf ediyor. Aynı  zamanda bu ayetle  yukarıdaki pasajdan anladığımız üzere  bütün esmasıyla yöneliyor .

·       İşte bizde  bu ayeti terkibe koyup okumak suretiyle DNA da bu tasarrufatları yapabiliriz.Allahualem.

·      Esma    ;  insan esmanın cilvesinden  yaratıldığından   insanın  her  azası  ve  cihazatı  bir esmaya bakar.  Dolayısıyla ayeti  biz  doğru  esmayla  doğru  organa gönderirsek sonuca ulaşabiliriz.Esma hakkında Sözler  shf (627) de şöyle denilmiştir;

·     Herşeyden Cenab-ı Hakka’a karşı pencereler hükmünde  çok  vecihler   var.  Bütün mevcudatın  hakaikı,  bütün  kainatın  hakikatı  ; Esma-i ilahiyyeye istinad  eder.  Herbir şeyin  hakikatı  , bir isme  veyahut  çok  esmaya  istinad  eder.  Eşyadaki  sıfatlar  dahi, her biri  birer isme  dayanıyor.

·      Cenab’u  Hakk’ın  sıfatlarından  olan  kelam  sıfatının bizdeki  karşılığı bizimde kendimizi kelimelerle ifade edebildiğimiz konuşabilmemizdir. Yani  dile getirdiğimiz  bütün  kelimeler i biz vücudu hariciyeye çıkarıyoruz,  dolayısıyla  kelime- kelimat oluyor. Kur’an’ın   Efendimiz’in hafızasına  tamamının  yüklendiğini biliyoruz,  bizde Efendimizin Nur-u Muhammedi cihetiyle temessülleriysek bizde de Kur’an’nın tamamı var demektir. Bizde olan Kur’an ayetlerini söylemek suretiyle aktif ederek doğru esmayla doğru organa göndermeliyiz. Eğer Üstad hz’lerinin bize öğrettiği terkibe doğru ayeti doğru esmayla kelam suretinde aktive edersek sonuç alabiliriz. Biiznillah…

·     İşte Cenab-ı Hak, Ahkem-ül-Hakimin, nihayet zaafda olan abdin iradesini , bir şart-ı adi yapıp irade-i külliyesi  ona  nazar  eder. Sözler shf (468)

·     Burdan da  anlaşıldığı üzere dua ederken özellikle verdiğim terkipleri uygularken önce şifanın tamamen Rabbimizden olduğunu ve bizim sonsuz acziyetimizle,zaafiyetimizle  istediğimizi , bu şekilde istediğimizde de iyileşmenin olacağına inanmalıyız.Ayrıca terkibi okurken mutlaka ellerinizi hastalıklı bölgeye temas ettirip okuduğunuz organı hayal ederek okumalısınız.Bu duanın tesirini artıran en önemli faktördür.Ayetleri mahreçlerine ve kaidelerine uygun olarak okuyun inşallah…

·     Verdiğim ayetler tamamen Risaleler’den alınmıştır,esmalar hem risalelerden hem başka kaynaklardan yararlanılmıştır.Mücmel bıraktığım bazı esmalar ise internetten veya daha önceki çalışmamdan  (ORGANLARIN ŞİFASI İÇİN )   bulabilirsiniz..

·     Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayetinin terkibi( her hastalık için okunabilinir); Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur---Bismillahilmuhyi, Bismillahilhakim,Bismillahilrahim, BismillahilRezzak esmaları aynı sırayla 7 şer kere okunur.--salavatDeion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif ayeti 7 kere okunur.

·     Anne  karnındaki  bebeğin  veya  herhangibir  organında  şekil  bozukluğu  olanların  şifası  için;

Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur  ( Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti (7 kere) okunur.sonra sırasıyla  Bismillahil musavvir,  Bismillahilmukaddir,  Bismillahilmunazzım , Bismillahilalim, Bismillahil  hakim  isimleri yedişer kere olmak üzere okunur) Fatiha bitirilir.-salavat-Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7 kere okunmak suretiyle bitirilir.

·     Rahm-ı mader’deki çocuğun güzel olması için; Besmele—istiğfar—salavat—.Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur ‘Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif’’ ayeti (7 kere) okunur. Sırasıyla  Bismillahilbari,  Bismillahillatif,  Bismillahilkerim esmaları  her biri 7 ‘ şer kere olmak şartıyla okunur.Fatiha bitirilir—salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif ayeti  7 kere okunur.

·     Rahm-ı maderdeki çocuğun  veya  çocuğun güzel  ahlaklı  olması  için; Besmele—istiğfar—salavat—.Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur ‘Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif’’ ayeti (7 kere) okunur.Sırasıyla  Bismillahil vedud,  Bismillahilrahim,  Bismillahilmün’im   esmaları  7  ‘şer kere olmak üzere okunur.Fatiha bitirilir—salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7  kere olmak üzere okunur.

·      Bilinci kapalı veya bitkisel hayat durumunda olan hastalar  için;Besmele –istiğfar—salavat—besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur ‘Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif’ ayeti 7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b896.gif      ayeti  7 kere okunur— Bismillahilşafi,Bismillahilmüdebbir,Bismillahilmürebbi,esmaları aynı sırayla 7 şer kere okunur—Fatiha bitirilir--Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7 kere okunur.

·     Dikkat dağınıklığı için;Besmele—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur  Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b1080.gif   7 kere okunur---Bismillahiladl, Bismillahilhakem  esmaları sırasıyla 7 şer kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti  7 kere olmak üzere okunur.

·     ‘’SAİD—NURSİ’’ dahi meyyit hükmünde idi.Risale-i Nur ile ihya edildi. Şualar shf (694)

·     Hücre   yenilenmesi   ile   ilgili   külliyatta  geçen ayetler

·     Besmele ---istiğfar—salavat—Besmele  ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur ayet 7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur---Bismillahilmuhyi, Bismillahilhayy  esmaları 7 şer kere aynı sırayla okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

·     Besmele—istiğfar—salavat—besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur  Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mekt/b648.gif    ayeti 7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur-- Bismillahilmuhyi—Bismillahilhayy  esmaları 7 şer kere okunur—Fatiha birilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7 kere okunur

·     Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur —Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mekt/b557.gifayeti 7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mekt/b558.gif ayeti 7 kere okunur----Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur--Bismillahil muhyi esması 7 kere okunur—Fatiha bitirilir--salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

·     Kanser için;Besmele—istiğfar—salavat—besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur ‘Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif’ ayeti 7 kere okunur---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b862.gif ayeti 7 kere okunur---Bismillahilcelle celleluhu esması besmele ile 7 kere okunur---Fatiha bitirilir----salavat---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

 

·     Kilo  vermek  için ; Besmele ---istiğfar—salavat--besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl2/b662.gif        ayet 7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl2/b750.gifayeti 7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur--Bismillahilnafi esması 7 kere olmak üzere okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

·     Güzel koku, rayiha verici ; besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b1081.gif 7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur---Bismillahiladl, Bismillahilhakem  esmaları 7 şer kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

·     Felç hastalığı için; Besmele—istiğfar—salavat—besmele ile  ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur  - Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur-- ile Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl2/b811.gifayeti 7 kere okunur--  felç   olan  uzvun esması 7 kere olmak üzere okunur—sırasıyla  Bismillahilhakim,Bismillahilkadir,Bismillahilalim esmaları 7 şer kere okunur---Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur

·     Kısm-i felç ve felç için ; Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl2/b827.gif ayet 7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur ---ya Bismillahilhakim, Bismillahilkerim , Bismillahilrahim, BismillahilRezzak esmaları 7 şer kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

·     Taşikardi ( kalp çarpıntısı) için; Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur —Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur--  BismillahilRezzak,  Bismillahilen-nur , Bismillahilvahhab esmaları aynı sırayla 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

·     Hafızanın   kuvvetlenmesi  için; Besmele—istiğfar—salavat—Besmele  ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: C:\Users\aziz\Desktop\foto\DSC02823.JPG

·      7 kere okunur—-- Bismillahilhabir  ,Bismillahilhafiz,Bismillahilzekiyy esmaları  7’ şer kere  okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur

·     Dilsizlik için; Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl2/b827.gifayeti 7 kere okunur--Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur--Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7 kere okunur--

·     Bir bela veya musibet geleceğinden korkulduğunda; Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/emir/b492.gifayet 7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/tari/b171.gif  7 kere okunur--salavat

·     Evham için; Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl2/b834.gif ayeti 7 kere okunur-Bismillahilrab,Bismillahilkerim,Bismillahilhakim,Bismillahilrahim esmaları sırasıyla 7 şer kara okunur----Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti7 kere okunur.

·     Saç kepeği veya saç derisindeki herhangibir   hastalık için; Besmele—istiğfar—salavat—Besmele  ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur—Bismillahilcelle celaluhu ve Bismillahilel-bedi esmaları  7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat –Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur

·     Pankreas,şeker hastalığı için; Besmele—istiğfar—salavat –Besmele ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl2/b806.gifayeti   7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur--Bismillahilbari , Bismillahilcebbar, Bismillahilmukit esmaları  7 kere okunur—Fatiha bitirilir----salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur

 

·     Tansiyon hastalığı için; Besmele—istiğfar—salavat— ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl2/b806.gifayeti    7 kere okunur---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur--Bismillahilhafid  bismillahilhafız   esmaları  7 kere okunur—Fatiha bitirilir--salavat--- Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

 

·     Kalbin dirilmesi   (çakraların açılması ) için;Besmele—istiğfar—salavat—besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur   Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b896.gif    ayet 7 kere okunur—Bismillahilennur ,Bismillahilbasid  esmaları  7’ şer kere okunur—Fatiha bitirilir—salavat---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti 7 kere okunur.

 

·     Kalp yumuşaklığı için;Besmele—istiğfar---salavat---Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur    Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b883.gif  ayeti 7 kere okunur---Bismillahilennur esması 7 kere okunur---Fatiha bitirilir---salavat---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif ayeti 7 kere okunur.

 

·     Zihnin açıklığı  için;Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile  ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b624.gif   ayeti   7 kere okunur—Bismillahilkayyum ve Bismillahilzekiyy  esmaları  7 kere okunur—Fatiha bitirilir—salavat---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti 7 kere okunur.

·     Ferasetin artması (keskin nazarlı ) olmak için;Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b626.gif ayeti 7 kere okunur—Bismillahilennur,Bismillahilbasir,Bismillahilvahhab ,Bismillahilzekiyy  esmaları 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti 7 kere okunur.

 

·     Hafızanızdaki dosyalara ulaşamadığınızı düşünüyorsanız;Besmele---istiğfar----salavat—Besmele ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur ileDeion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b623.gif ayetleri 7 kere okunur—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur--  Bismillahilhabir   ve   Bismillahilhafiz esmaları 7 şer kere okunur—Fatiha bitirilir—salavat---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

 

·     Ruh cevherindeki istidatların inkişafı için;Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mesn/b580.gif    7 kere okunur—Bismillahilkayyum esması 7 kere okunur---.Fatiha bitirilir—salavat--- Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7 kere okunur.

 

·     Hayatınızda muzır şeyleri def ve menfaatli şeyleri celp etmek için;besmele –istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mesn/b582.gif 7 kere okunur –Fatiha bitirilir-- salavat--

 

·     İbadette devam için;Besmele –istiğfar—salavat—besmele  ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mesn/b584.gif 7 kere okunur—Bismillahilmukaddim esması 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti 7 kere okunur.

·     Herhangibir cihazatınızı tenevvür etmek için;Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mesn/b586.gif   7 kere okunur---hangi cihazat için istiyorsanız o cihazatın esması 7 kere okunur—Fatiha bitirilir--salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti 7 kere okunur.

·     Musibetten uzak olup,matluba nail olmak için;Besmele---istiğfar---salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mesn/b583.gif 7 kere okunur—Fatiha bitirirlir---salavat

·     Azaba maruz kalmamak,nimete mazhar olmak için;Besmele---istiğfar---salavat --- Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mesn/b585.gif  7 kere okunur---Fatiha bitirilir---salavat

·     Panik atak  ( korku bozukluğu)için;Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur; (hadisin ihbarıyla ismi azam mertebesini taşıyan) ’’vahdehu’’ esması 7 kere okunur –Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti 7 kere okunur.

 

·     Vesvese için;Besmele—istiğfar –salavat—Besmele ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b1022.gif ayeti  7 kere okunur—Bismillahilmuzil esması 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti 7 kere okunur.

·     Kist,miyom,tümör vb. eritmek için;Besmele—istiğfar—salavat—besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur   Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl2/b662.gif    ayeti 7 kere okunur--Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur--hangi organdaysa o organın esması 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

 

·     Allerji için;Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur’’müfettehatul ebvab’’ ayeti 7 kere okunur— Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---  salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur.

 

·     Amele muvaffak olamayıp da yeise düşmemek için;Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mesn/b496.gif ayeti 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti 7 kere okunur.

·     Feyz-i İlahiyi celp için;Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mesn/b513.gif ayeti 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat-

 

·     Yağmursuzluğun   ref’i   için;Besmele—istiğfar---salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mesn/b551.gif  ayeti   7 kere okunur—Bismillahilmün’im,Bismillahilmuhyi,Bismillahilrahman,Bismillahilrahim esmaları 7 şer kez okunur---Fatiha bitirilir---salavat

 

·     İnayet-i ilahiye’yi celp için;Besmele—istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur   Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/emir/b109.gif ayeti  7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat

 

·     Kısırlığın giderilmesi  için;Besmele –istiğfar---salavat---Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b895.gif ayeti 7 kere okunur—şura suresi 22 ayet 7 kere okunur—Bismillahilhalık esması 7 kere okunur— Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7 kere okunur.

 

 

·     Kelamımızdaki  ilim ve kudreti  aktif etmek için;Besmele---istiğfar—salavat---Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl2/b446.gifayetleri 7 şer kere okunur— Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b438.gif ayeti 7 kere okunur--Bismillahilalim , Bismillahilhakim esmaları 7 şer kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat –Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif  7 kere okunur

 

·     Masivadan kurtulmak için;Besmele---istiğfar—salavat—Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur    Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mekt/b208.jpg   ayeti 7 kere okunur—ya baki entel baki 7 kere okunur—Fatiha bitirilir---salavat—Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sual2/b854.gif ayeti 7 kere okunur.

 

·     Hıfz edilmek için;Besmele---istiğfar---salavat-- Besmele ile ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur   Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mekt/b407.gif  ayeti 7 kere okunur-- Fatiha bitirilir---bismillahilhafiz esması 7 kere okunur.

 

·     Görme zayıflığı veya görmeme durumlarında;Besmele—istiğfar—salavat---- Besmele ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur   Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mekt/b367.gif7 kere okunur—bismillahilzahir , bismillahilennur , bismillahilmüteal   esmaları 7 şer   kere okunur---Fatiha bitirilir---salavat---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7 kere okunur.

 

·     Genç kalmak için;Besmele---istiğfar---salavat-- Besmele ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında  durulur   Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mekt/b378.gif 7 kere okunur—bismillahilvasi  , bismillahilkaviy esmaları 7 kere okunur--Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7 kere okunur.

 

·     Kemik    rahatsızlıklarında ;Besmele—istiğfar—salavat-- Besmele ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında  durulur   Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/mekt/b395.gif 7 kere okunur---bismillahilkavi esması 7 kere okunur----salavat--Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7 kere okunur.

 

·     Hastalığın vazifesini bitirip gitmesi için;Besmele—istiğfar—salavat-- Besmele ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında  durulur   Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b741.gif ayeti 7 kere okunur---BismillahilAlluhuEhad esması 7 kere okunur---salavat---Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/lema/b435.gif 7 kere okunur.

 

·     Size zarar verecek insanların sizden uzaklaşması için; Besmele—istiğfar—salavat-- Besmele ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında  durulur   Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/emir/b492.gif ayeti 7 kere okunur---Bismillahiled-Darr   esması 7 kere okunur---salavat

 

·     İman ilacı ise, feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı nefsaniye ve levhiyat-ı gayr-ı meşrua, o tiryakın tesirini men eder. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihayı kesiyor, gayr-ı meşru keyiflere gitmeye mani oluyor; ondan istifade ediniz. Hakiki imanın kudsi ilaçlarından ve nurlarından, tevbe ve istiğfarla, dua ve niyazla istimal ediniz.

·     Cenab-ı Hak sizlere  şifa  versin,  hastalıklarınızı  keffaretu’z-zunub  yapsın.   amin..amin..amin..Lemalar shf(220)

 

          Deion: http://www.risaleinurenstitusu.org/tr/kulliyat/images/books/sozl1/b457.gif

 

Yazar: 

Yorumlar

Selamun aleykum ,Hocam Esma

Selamun aleykum ,Hocam
Esma ile organlarin sifasi hakkinda bilgi almak istiyorum.
Kitap olarak satiyormusunuz?satiyorsaniz nerden temin edebilirim .
Bir hastaya okurken mutlaka dokunmamizmi gerekiyo giyabi okusakda olurmu?
Hastaya sifa niyeti ettigimizde kac kez okumaliyiz veya kac gun
Belirli okuma saatleri varmi ?
Ayetleri okurken hareke hatasi yapmaktan korkuyorum ufak harflerin yerine birazdaha iri harfler ekleyebilirmisiniz
Cevabinizi bekliyorum

Allaha emanet olun

Ve Aleyküm Selam kardeşim.

Ve Aleyküm Selam kardeşim. Kitap olarak yok maalesef. Sünnette dokunarak dua okumak vardır. Şayet dokunarak okumak mümkün olmuyorsa bu durumda gıyaben de okuyabilirsiniz. Yazıda tarif edildiği gibi okuyabilirsiniz. Belli okuma saati yoktu dilediğiniz zaman okuyabilirsiniz.

Mehabalar Daha önce konuyla

Mehabalar Daha önce konuyla ilgili bir sorum olmuştu ama silinmiş nedenini öğrenebilirmiyim acaba?

sorunuzu tekrar sormanızı

sorunuzu tekrar sormanızı rica ediyoruz.

merhaba Hastalığın

merhaba
Hastalığın vazifesini bitirip gitmesi için;Besmele—istiğfar—salavat-- Besmele ile Fatiha’ ya başlanır’’iyyekenağbudu ve iyyakenastaiyn’’ aralığında durulur .... ayeti 7 kere okunur---BismillahilAlluhuEhad esması 7 kere okunur---salavat---.... 7 kere okunur.

bu duada fatiha bitirilmiyor yarım mı bırakılıyor organların esmasında dalak organının esmasını bulamadım esması hangisidir acaba teşekkürler

Yazarımızın sorunuza

Yazarımızın sorunuza gönderdiği cevap şöyle: dalak esmasını biz de bilmiyoruzz fakat velilehil meselül ala ayeti terkibe konulup dalak organı hayal edilerek okunursa tesir edecektir inş. diğer terkiplerde ki gibi fatiha mutlaka bitirilir. acil şifalar diliyorum...

(X)
Kapat
-->