Kadına Şiddet 7 (Erkekten Kadına Şiddet)

Er­kek­ler, ka­dın­lar­dan çok da­ha güç­lü ve kuv­vet­li ya­ra­tıl­mış­lar­dır. Er­kek­ler, ka­dın­lar­dan iki kat da­ha faz­la kas­la­ra sa­hip ol­duk­la­rı gi­bi ke­mik ya­pı­la­rı da ka­dın­lar­dan da­ha kuv­vet­li­dir.  Bu güç ve kuv­ve­tin ya­nın­da Al­lah er­kek­le­re sa­hip çık­ma ve ko­ru­ma sai­ki de ver­miş­tir. Va­ta­nı ve ai­le­yi ko­ru­yup kol­la­ya­cak olan on­lar­dır. Elin­de güç ol­ma­sı er­ke­ği şid­det yan­lı­sı yap­maz. 
 
Öy­ley­se ko­ru­ma­cı ya­ra­tı­lan er­ke­ğin şid­de­te yö­nel­me­si­nin al­tın­da ne gi­bi se­bep­ler var? Te­mel bir kaç se­be­be ba­kar­sak:
 
Cin­net: Al­kol, uyuş­tu­ru­cu ve ağır psi­ko­lo­jik ra­hat­sız­lık­lar se­be­bi ile olan şid­det var.   
 
Ac­zi­yet: Şid­det aciz­li­ğin bir gös­ter­ge­si­dir. Ken­di­ni kon­trol ede­me­me­nin ve kar­şı­sın­da­ki ile ile­ti­şim ku­ra­ma­ma­nın, aşa­ğı­lık duy­gu­su­nun, gü­ven­siz­li­ğin, ken­di­ni ifa­de ede­me­me­nin ge­tir­di­ği aciz­lik ne­ti­ce­si elin­den baş­ka bir şey gel­me­yen er­kek, fi­zi­ki şid­de­te yö­ne­le­bi­lir.  
 
Ah­lak bo­zuk­lu­ğu: Al­lah Re­sûl'ü "Ben gü­zel ah­la­kı ta­mam­la­mak için gön­de­ril­dim." bu­yu­ru­yor. "Etik de­ğer­ler" de­ni­len "iman­sız ah­lak" ger­çek ah­lak de­ğil­dir. Al­lah'a ina­nan, âyet-i ke­rî­me de buy­rul­du­ğu gi­bi "zer­re iyi­li­ğin mü­ka­fa­tı­nı gö­re­ce­ği­ni, zer­re kö­tü­lü­ğün de he­sa­bı­nı ve­re­ce­ği­ni" bi­len in­san ne ka­rı­sı­na zul­me­der ne de baş­ka­la­rı­na. 
 
Ah­la­kın ana­sı mer­ha­met­tir. Mer­ha­met­li in­san kim­se­yi al­dat­maz, hır­sız­lık yap­maz, zul­met­mez, can acıt­maz. İn­sa­na da hay­va­na da do­ğa­ya da iyi dav­ra­nır. Gü­nü­mü­zün en bü­yük prob­lem­le­rin­den bi­ri mer­ha­met ek­sik­li­ği. Çok mer­ha­met­siz bir ne­sil ye­ti­şi­yor. İle­ti­şim uz­man­la­rı bu ça­ğı "Nar­si­sizm Ça­ğı" ya­ni "Ben­cil­lik Ça­ğı" di­ye ta­nım­lı­yor­lar. 
 
"Şid­det art­tı" de­ni­li­yor; fa­kat ufuk­ta be­li­ren şid­det ise çok da­ha bü­yük gö­rü­nü­yor. En­gel­li ya da has­ta ar­ka­daş­la­rı ile alay eden, za­lim­li­ği me­zi­yet zan­ne­den, gö­zü­nü vur­ma­lı kır­ma­lı, öl­dür­me­li oyun­lar­dan ala­ma­yan, ai­le­le­ri ta­ra­fın­dan sü­rek­li poh­poh­la­nan, ver­me­yi öğ­re­ne­me­miş hep al­ma­ya alış­mış, sı­nav sis­te­mi yü­zün­den her da­im re­ka­bet için­de bü­yü­yen ço­cuk­lar ve genç­ler bü­yü­yüp bir ai­le kur­duk­la­rı za­man, ha­ya­tın zor­luk­la­rı­nı gör­dük­le­rin­de o za­man gö­re­ce­ğiz şid­de­tin asıl bo­yut­la­rı­nı. Bu ben­cil ye­ti­şen nes­lin ne ka­dar mer­ha­met­siz ola­bi­le­ce­ği o za­man da­ha iyi or­ta­ya çı­ka­cak.     
 
Ben­cil ki­şi mer­ha­met­siz­dir, sa­de­ce ken­di­ni dü­şü­nür ve ken­di dı­şın­da kim­se­ye acı­ma­sı yok­tur. Var­sa yok­sa ken­di mut­lu­lu­ğu­dur. Bil­mez ki ki­şi baş­ka­la­rı­nı mut­lu et­me­den ken­di mut­lu ola­maz. Bu ila­hi bir ka­ide­dir. 
 
Bir er­kek "onu ni­ye öy­le yap­tın, ye­mek ni­ye ha­zır de­ğil, ev ni­ye te­miz de­ğil, ba­na ni­ye ce­vap ver­din..." gi­bi se­bep­ler­le ka­rı­sı­nı dö­vü­yor­sa ön­ce­lik­le cid­di bir ah­lak prob­le­mi var de­mek­tir.  "Ka­dın­la­rı dö­ven si­zin ha­yır­lı­la­rı­nız de­ğil­dir." bu­yu­ran Al­lah Re­sûl'ü hiç­bir ha­nı­mı­na tek bir fis­ke vur­ma­mış­tır.   
 
Ka­dı­na yö­ne­lik şid­det Ba­tı top­lum­la­rın­da hep var­dı. Ka­dın hep ezil­miş, aşa­ğı­lan­mış­tı. Ba­tı top­lum­la­rı er­kek şid­de­ti­ni bi­tir­me­nin yo­lu­nun ka­dı­nı yü­celt­mek ve ka­dın­la­ra hak ver­mek ol­du­ğu­nu zan­net­ti fa­kat şid­det­te bir azal­ma ol­ma­dı. Bu kez er­kek­le­re ağır ce­za­lar ge­tir­di­ler fa­kat yi­ne de şid­de­ti azal­ta­ma­dı­lar. En me­de­ni de­ni­len ül­ke­ler en yük­sek şid­det ora­nı­na sa­hip­ler. Yan­lış yol­da git­tik­le­ri için cin­si­yet­ler ara­sı bir sa­va­şa se­bep ol­du­lar. 
 
İs­lam top­lum­la­rın­da şid­det çok az­dır. Olan şid­det ise top­lum­sal bir prob­lem de­ğil an­cak bi­rey­sel ve ah­la­ki za­fi­yet­ten­dir. Ge­nel top­lum ya­pı­sın­da bi­zim ec­da­dı­mız, ka­dın­la­ra; eş, an­ne, ev­lat ola­rak de­ğer ver­miş, baş ta­cı et­miş­tir.    
 
Gü­nü­müz­de ar­tan şid­de­tin se­bep­le­ri ise ka­dı­nı ve er­ke­ği ile top­lum ola­rak ah­la­ki za­fi­ye­te düş­me­miz yü­zün­den­dir. Bu yüz­den şid­de­ti azalt­ma­nın yo­lu Ba­tı top­lum­la­rı­nın yap­tı­ğı gi­bi ka­nun yo­lu ile er­ke­ği kor­kut­mak, psi­ko­lo­jik bas­kı uy­gu­la­mak ve ağır ce­za­lar ver­mek de­ğil­dir. Öf­ke­li in­sa­nın gö­zü ne ka­nun gö­rür ne de po­lis.
 
Şid­de­ti azal­ta­cak en önem­li şey ah­la­ki se­vi­ye­yi yük­selt­mek, Al­lah Re­sûl'ünün ah­la­kı ile ah­lak­lan­mak­tır. Ka­dın­lar, ko­ca­la­rı­na say­gı­lı dav­ra­nır­lar­sa, er­kek­ler de kav­vam­lı­ğın so­rum­lu­lu­ğu­nun far­kın­da olup ha­nım­la­rı­na sev­gi ve şef­kat ile mu­ame­le eder­ler­se ai­le içi şid­det di­ye bir prob­le­mi­miz za­ten kal­maz. Ta­bi­i bun­la­rı ya­pa­cak ka­dı­nı ve er­ke­ği de ai­le­ler ye­tiş­ti­re­cek. Ço­cuk­la­rı­mı­za kü­çük yaş­tan iti­ba­ren mer­ha­me­ti, er­de­mi, dü­rüst­lü­ğü, iyi­li­ği öğ­ret­me­li­yiz. Bir araş­tır­ma ya­pıl­sa şid­de­tin din­dar in­san­lar ara­sın­da en az se­vi­ye­de ol­du­ğu gö­rü­lür. 
 
Al­ko­lün ya­sak­lan­ma­sı, cin­ne­te se­bep olan et­ken­le­ri azalt­mak, ruh has­ta­lık­la­rı­nın te­da­vi­si­ni inanç ve bi­lim­le bir­lik­te yap­mak, ile­ti­şim ve öf­ke kon­tro­lü ko­nu­sun­da bi­linç­len­mek, ço­cuk eği­ti­min­de doğ­ru me­tot­lar gi­bi şid­de­ti azal­ta­cak yol­lar­la şid­det an­cak aza­la­bi­lir.
 
Er­kek­ler şid­det yan­lı­sı de­ğil, ko­ru­ma­cı ya­ra­tıl­mış­lar­dır. Şid­det uy­gu­la­yan er­kek, er­kek ol­du­ğu için de­ğil in­san­lık­tan çık­tı­ğı için şid­det uy­gu­lar. Şid­det "ka­dı­na yö­ne­lik şid­det" adı al­tın­da ça­lı­şa­rak bit­mez. Top­lum­da şid­det se­vi­ye­si yük­sel­miş­se, ka­dı­na yö­ne­lik şid­det de art­mış­tır. Bun­lar bir­bi­rin­den ba­ğım­sız şey­ler de­ğil­dir. 
 
Bu yüz­den şid­de­ti "Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­det" baş­lı­ğın­dan çı­ka­rıp "Top­lum­da Mer­ha­met Eği­ti­mi" baş­lı­ğın­da ah­la­ki eği­tim­le­re çe­vi­rir­sek an­cak o za­man hem top­lum adı­na hem de ai­le ve ka­dın adı­na gü­zel ge­liş­me­ler olur.
 
Kaynak : Gazete Vahdet
Yazar: 

Yorumlar