Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) temiz ve pak dilinden dualar

Allah'ım!

Bize dünyada da ahirette de iyilik ver; bizi cehennem aza­bından muhafaza buyur. (Buhari, 7/163, Müslim, 4/2070)

 

Allah'ım!

Cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım, ka­bir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım, zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbi­mi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım! Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Al­lah'ım!

Allah'ım!

Doğu ile Batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç.

Allah'ım! Tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan Sana sığınırım. (Buhari, 7/161; Müslim, 4/2078)

 

Allah'ım!

Belânın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten Sana sığınırım. (Buhari, 7/155; Müslim, 4/2080; Resulullah (sav) bu lâfızlar­la sığınırdı)

 

Allah'ım!

Dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, hayatım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün serlerden uzak kıl. (Müslim, 4/2087)

 

Allah'ım!

Bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım! Senden hidayet ve istikamet isterim. (Müslim 4/2090)

 

Allah'ım!

Verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin de­ğişmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve Seni gazaplandıran her şeyden Sana sığınırım. (Müslim, 4/2097)

Allah'ım!

 

işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amelle­rin şerrinden sana sığınırım. (Müslim, 4/2085)

 

Allah'ım!

Senin rahmetini umarım, beni göz kirpimi bir an ve nef­simle baş başa bırakma, bütün işlerimi salih kıl, senden baş­ka ilâh yoktur. (Ebu Davud 4/324- Ahmed b. Hanbel 5/42)

 

Allah'ım!

Ben senin kulunum, babam ve annem de senin kulların­dır.

Benim perçemim senin elinde, benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm âdildir. Zâtını isimlendirdiğin o Sana has bütün isimlerle Senden isterim; kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bü­tün isimlerle Senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, Zât'ın için seçtiğin bütün isimlerle Sana yalvarırım.

Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap.

(Ahmed bin Hanbel 1/391, 452; Hâkim, 1/509)

 

Ey kalblere tasarruf eden Allah'ım! Kalblerimizi Sana itaat etmeye yönelt. (Müslim; 4/2045)

Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl-(Tirmizi, 5/238; Ahmed b. Hanbel, 4/182; Hâkim, 1/525, 528 Ümmü Seleme'nin (r.a.) rivayetine göre, Resulullah'ın (s.a.v.) en fazla yaptığı dua budur).

 

  Allah'ım!

Senin Nebin Muhammed'in (s.a.v.) Senden istediği hayır­dan ben de isterim. Nebin Muhammed'in (s.a.v.) istiaze etti­ği serden Sana sığınırız.

Yardım istenecek Sen'sin, dilekler Sana sunulur. Allah'dan (c.c.) başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. (Tirmizi, 5/537; İbnMace, 2/1264)

 

Allah'ım!

Kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şer­rinden Sana sığınırım. (Ebu Davud, 2/92; Tirmizi 5/523; Ne-sei: 8/271)

 

Allah'ım!

Şüphesiz ki Sen affedensin, Kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Tirmizi, 5/534, bkz: Sahihu Tirmizi, 3/170)

 

Allah'ım!

Hatalarımı, bilgisizliğimi, isimdeki taşkınlığımı ve Senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla.

 

Allah'ım!

Şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, bende mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. (Buhari, Maal Feth: U/196)

Allah'ım!

Beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. (Müslim, 4/2073; 2078)

 

Allah'ım!

Ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. (Hâkim, 1/542, Sahihu Cami, 1/396)

Allah'ım!

Günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. (Ahmed b. Hanbel, 4/63; 5/375)

 

Allah'ım!

Düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan Sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından Sana sı­ğınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten Sana sı­ğınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten Sana sığınırım. (Ebu Davud, 2/92; Nesei, i/1125)

Allah'ım!

Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilik­ten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten Sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan Sana sı­ğınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, ala­cadan ve benzer hastalıklardan Sana sığınırım. (Hakim ve Beyhaki, Bkz. Sahihu Cami 1/406).

 

Allah'ım!

Huşu duymayan kalpten,

Kabul edilmeyen duadan,

Doymayan nefisten,

Ve yararsız ilimden Sana sığınırım.

Bu dört durumdan Sana sığınırım. (Tirmizi, 5/519; Ebu Davud, 2/92; Sahihu Cami  1/410; Sahihu Nesei, 3/1113).

 

Allah'ım!

Senden cennet isterim, Beni cehennemden korumanı iste­rim. (Tirmizi, 4/700; İbn Mace; 2/1453; Nesei, bkz. Sahihu Tirmizi 2/319; Sahihu Nesei 3/1121; Lâfzı şöyledir: "Kim Al­lah'tan {c.c.) üç kez cenneti isterse, cennet şöyle der: Al­lah'ım! Onu cennete sok. Kim üç kez cehennemden korunma­yı dilerse cehennem: Allah'ım! Onu cehennemden koru der")

 

Allah'ım!

Bilerek şirk koşmaktan Sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan Senden mağfiret dilerim. (Ah-^' med b. Hanbel, 4/403)

 

Allah'ım!

Senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel iste­rim. (İbn Mace, l/298'de tahric etti. Bkz. Sahihu İbni Mace 1/152)

 

Ey Vâhid, Ehad ve Samed olan! Doğurmayan ve doğurul-tnayan! Hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım! Senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki, Gafur ve Ra­him olan Sensin. (Nesei, 3/52; Ahmed bin Hanbel, 4/338)

 

Allah'ım!

Beni Senin sevginle,

 Ve sevgisi Senin katında bana fayda verecek olanın sevgi­siyle rızıklandır.

 

Allah'ım!

Sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı, Senin sevdiğin yolda, benim için kuvvet kıl.

 

Allah'ım!

Sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi, Senin sevdi­ğin yöne yönelt. (Tirmizi, 5/523)

 

Allah'ım!

Ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi!

Ey İsrafil'in Rabbi!

Cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından

Sana sığınırım. (Nesei, 8/278; Sahihu Nesei, 3/1121)

 

Allah'ım!

Beni kolay bir hesap ile hesaba çek. (Ahmed b. Hanbel 6/48) Hz. Âişe (r.a.) dedi ki: "Ey Allah'ın nebisi! Kolay hesap nedir?" diye sordum. Buyurdu ki: "Allah'ın, kişinin amel def­terine bakması ve onun günahlarından vazgeçmesidir. Çünkü o gün, kimin hesabı ince elenip sık dokunursa, o helak ol­muştur ey Âişe!"

 

Allah'ım!

Seni zikretmemiz, Sana şükretmemiz, Sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. (Hâkim. 1/499;

 

Hz. Peygam­ber (s.a.v.), Hz. Muaz'a (r.a.), bu duayı bütün namazların so­nunda okumasını tavsiye etmiştir).

 

Allah'ım!

Borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten Sana sığınırım. (Nesei, 8/265; Bkz: Sahihu Nesei 3/1113)

 

Allah'ım!

Beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım!

Beni o günah ve hatalardan, beyaz elbisenin kirden temiz­lendiği gibi temizle.

Allah'ım!

Beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. (Nesei, 1/198, 199; Tirmizi, 5/551; Sahihu Süneni Nesei 1/86)

Yorumlar

Bu duaların hepsini ezberlemek isterdim.
(X)
Kapat
-->