Kurân’ı Kerîm’deki Duâ Âyetleri

Ebu Hureyre (RadiyallahuAnh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herhangi biriniz son rekâtte ki teşehhüdü bitirdiği zaman dört şeyden:

1−Cehennem azabından,

2−Kabir azabından,

3−Hayat ve ölümün fitnelerinden ve

4−Deccal’in şerrinden Allah’a sığınsın’ buyurdu.”[1]

 

Ebu Hureyre (r.anh) şöyle dedi:

Allah’ın Nebisi (sav.) şöyle dua ediyordu:

“AllahümmeEuzu Bike MinAzabi’l-Kabri ve Azabin-Nar ve Fitneti’l-Mahya ve’l-Memat ve Şerri’l-Mesihiddeccal.”[2]

 

Diğer bir hadiste Rasulullah(sav.)’ın hanımı Aişe (RadıyallahuAnha) rivayet etmiştir:

Rasulullah (sav.) namazda selam vermezden önce:

“ Allah’ım! Ben kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal fitnesinden sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Allah’ım ! Ben, günaha dalmaktan ve borca düşmekten sana sığınırım” diye dua ederdi.

Birisi,Rasulullah (sav.)’a “Neden borçtan dolayı çokça Allah’a sığınıyorsun?” diye sordu. O da, “Bir adam borçlandığında söz söyler ama yalan söyler. Söz verir ama sözünde durmaz” buyurdu.[3]

 

            Ebu Bekir (r.anh), bir defasında Rasulullah (sav.)’a “ Bana namazımın sonunda selam vermeden önce okuyabileceğim bir duayı öğret” dedi. Rasulullah (sav.) de:

“ Allahım!Kendime çok zulmettim(günah işledim), ama günahları da senden başkası bağışlamaz. Katından mağfiretle beni bağışla. Bana acı, doğrusu Sen çok bağışlayansın” diye dua et !buyurdu.[4]

 

            Enes İbn Malik (r.anh) Rasulullah (sav.)’in en çok okuduğu dua : “Allahümme, Rabbenââtinafid-dünya haseneten ve fi’l-âhiretihaseneten ve kınâazâben-nâr (Ya Allah! Ey Rabbimiz, bize dünyada da bir güzellik ver, âhirette de bir güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru) duası idi”, demiştir.[5]

 

            Kur’ân-ı Kerîm’de dua ile ilgili âyetler geniş bir yer tutar. 200 kadar âyet doğrudan doğruya dua konusundadır; ayrıca tövbe, istiğfar gibi kulun Allah’a yönelişini ve O’ndan dileklerini ifade eden çok sayıda âyet de geniş anlamda dua ile alâkalıdır.[6]Hanefî mezhebine göre namazlarımızda rabbena dualarını okumak sünnettir ve nafile namazların son oturuşunda me’surdualar okunur. İslâm kültüründe, Kur’ân-ı Kerîm’deki dua âyetleri yanında hadis kaynaklarında nakledilen Resûlullah’a ait dualarla, geçmiş peygamberlere ve selef-i sâlihîne isnat edilen dua metinlerine “me’sûr dualar” denilmiştir.Kur’an’da yer alan dua âyetleriyle Hz. Peygamber’in aynı mahiyetteki hadisleri hem Allah veya Peygamber sözü olmaları hem de lafızlarının güzelliği, mânalarının zengin ve kapsamlı oluşu dolayısıyla kabul edilmeleri ümidinin yüksek olması gibi sebeplerle Müslümanlar tarafından ilgi görmektedir.Me’sur dua okumak daha güzel olmakla beraber, dünya ve ahiretle ilgili dua yapmak caizdir. Ancak günlük ihtiyaçların ve isteklerin istendiği dualar namaz esnasında kullanılmaz.Edilen duanın Kur’ân’daki dua âyetleri ve hadis kaynaklı olması önemlidir.

  Konuyla ilgili yukardaki hadislerin ışığında nafile namazlardan sonra teşehhüdden (tahiyyata oturmak,şehadet getirmek) sonra bitiş selamını vermeden önce okuyabileceğimiz dua âyetlerinden derlemeye çalıştık.İstifadenize sunarız:


1- BismillâhirRahmânir Rahîm.El hamdulillâhirabbilâlemîn.Er rahmânir rahîm.Mâlikiyevmiddîn. İyyâkena’buduve iyyâkenestaîn.İhdinâssırâtelmustakîm.Sırâtallezîneen’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve lâddâllîn.(Fatiha 1-7)

Rahmân (ve) Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, Rahmândır ve Rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Allah’ın kitabının tertibinde, yazılmasında, namazda okunmasında ve belki inmesinde bu sûre ilk olduğundan dolayı:

Fâtihatü’l-Kitâb (kitabın başı), Sûretü’l-hamd, Ümmü’l-Kur’ân, Ümmü’l-Kitab, Esâs, el-Vâfiyye (yeter,tam), el-Kâfiyye (yeterli olan, tamam), Kenz (hazine), Seb’imesânî, es- Salât, Sûre-i şükür, Sûre-i dua, Sûre-i şifâ, ta’lim-i mes’ele (istemeyi öğretme) gibi bir takım isimler verilmiştir.[7]

Namazlarda her rekatta okunur.

 

2- Subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâallemtenâinneke entel alîmul hakîm(hakîmu).(Bakara,32)

Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka (hiç) bir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, Alîm’sin (en iyi bilensin), Hakîm’sin (hikmet sahibisin).

Meleklerin Adema.s' ın ilmini gördükten sonraki dualarıdır.

 

3-Rabbenâ vec’alnâmuslimeyni leke ve minzurriyetinâummetenmuslimeten leke ve erinâmenâsikenâ ve tubaleynâ, innekeentettevvâbur rahîm. (Bakara, 128)

Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin.

Hz. İbrahim a.sve Hz. İsmail a.sKâbe’nin temellerini birlikte yükseltirken ettikleri duadır.

 

4-Rabbenâ âtinâfiddunyâhaseneten ve fil âhiratihaseneten ve kinâazâbennâr. (Bakara, 201)

Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru!

Hac âyetleri ile birlikte verilmiştir. İnsanlardan kiminin “ Ey Rabbimiz bize dünyada ver!” dediğini ama asıl kazananların bu şekilde dua edenler olduğu bildirilir.[8]


5-Rabbenâ efriğ aleynâ sabrân ve sebbitakdâmenâvensurmâalelKavmilkâfirîn. (Bakara, 250)

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bizi zafere ulaştır (bize yardım et).

Hükümdar Talut, beraberindekilere geçecekleri nehirden bir avuçdan başka su içmemelerini söyler. İçlerinden azı hariç diğerleri sudan içer ve savaşmak için güçlerinin kalmadığını söylerler. Bunun üzerine Talutile beraber Calut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıkan az sayıdaki iman edenlerin ettikleri duadır.

 

6-Rabbenâ lâ tuâhiznâ in nesînâ ev ahta’na, Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkatelenâ bih, va’fuannâ veğfirlenâ verhamnâ ente Mevlânâ, fensurna alel kavmilkâfirîn. (Bakara, 286)

Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!

AmenerRasûlü olarak bilinen Bakara suresinin 285 ve 286. âyetlerinden, 286.âyettegeçen bu kısım Hz. Peygamberin ashabının yaptığı duadır.


7-8-Rabbenâ lâ tuziğkulûbenâba’de iz hedeytenâ ve heblenâminledunkerahmeteninneke entel vehhâb. (Âl-i İmran, 8)

Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.

Rabbenâ inneke câmi’unnâsi liyevmin lâ raybefiyhi, innallâhe lâ yuhlifülmiyâd. (Âl-i İmran 9)

Ey Rabbimiz, muhakkak ki Sen, geleceğinden hiç bir şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak olansın. Şüphesiz Allah sözünden caymaz, vaadinden dönmez.

Kuran’daki  bütünâyetlere iman edip ilimde uzman olanların söyledikleri duadır.

 

9-Rabbenâinnenââmennâfagfirlenâzunûbenâ ve kınâazâben nâr(nâri). (Âl-i İmran 16)

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru.

İman edenlerin dualarıdır.

 

10-Rabbi hebliyminledünkezürriyyetentayyibeten, innekesemiy’uddü’âi. Al-i İmran 38.

Rabbim, bana Senin katından temiz bir nesil bağışla, muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin.

Zekeriyyaa.s’ın ettiği duadır. Akabinde kendisine Yahya as. müjdelenmiştir.

 

11-Rabbenâ amennâbimâenzeltevetteba’nerrasûlefektubnâmeaşşâhidîn.Âl-i İmran, 53.

Ey Rabbimiz; senin indirdiğine iman ettik, rasulune de uyduk. O halde bizi şahitlerle beraber yaz.

İsa a.s’ın havarilerinin Allah yoluna uyduklarını belirttikten sonraki dualarıdır.

 

12-Rabbenağfir lenâzunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbitakdâmenâvensurnâalelkavmilkâfirîn. Âl-i İmran, 147.

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et!

İman edip, Allah yolunda yılgınlık göstermeyen, sabredenlerin dualarıdır.


13-14-15-16-Rabbenâ mâhalâktehâzâbâtılen, sübhânekefekınâazâbennâr. Al-i İmran 191.

Ey Rabbimiz, Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru.

Rabbenâinneke men tüdhılinnârefekadahzeytehû, ve mâlizzâlimiyneminensârin. Al-i İmran 192.

Ey Rabbimiz, şüphe yok ki Sen kimi ateşe sokarsan onu hor ve hakîr edersin. Orada zalimlerin hiçbir yardımcıları da yoktur.

Rabbenâinnenâsemi’nâmunâdiyenyunâdîlilîmani en âminûbirabbikum fe âmennâ, Rabbenâfağfirlenâzunûbenâ ve keffirannâseyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr. Âl-i İmran, 193.

Rabbimiz! Biz, “Rabbinize iman edin” diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber al.
Rabbenâ ve âtinâveattenâalârusulike ve lâ tuhzinâyevmelkiyâmetiinneke lâ tuhlifulmî’âd. Âl-i İmran, 194.

Rabbimiz! Elçilerin aracılığı ile bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, vaadinden dönmezsin.

Selim akıl sahipleri, ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar ve yerin ve göğün yaradılışı üzerine düşünüp bu duaları ederler.

 

17- Rabbenâzalemnâenfusenâ ve in lemteğfirlenâ ve terhamnâlenekûnenneminelhasirîn. Âraf, 23.

Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen (merhamet etmezsen), gerçekten hüsrana uğrayanlardan oluruz!

Adema.s ve Havva a.s’ın cennetteki yasaklı ağacın meyvesini tattıktan sonra Allah onlara seslenince ettikleri duadır.


18-Rabbenâ lâ tec’alnâ meal kavmizzâlimîn. Âraf, 47
Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla bir kılma!

Cennet ve cehennem ehli ayrıldıktan sonra A’raftakileringözleri cehennemlikler tarafına çevrilince ettikleri duadır.

 

19-Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâbilhakkı ve entehayrülfâtihıyn. Ârâf 89.

Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında Sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

Şuayba.s’ın kavminden kafirlerekarşı yaptığı duadır.

 

20-Rabbenâ efriğaleynâsabrân ve teveffenâmuslimîn. Âraf, 126.

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür.

Firavunun sihirbazlarının Musa a.s’ın mucizelerini gördükten sonra iman etmeleri akabinde ettikleri duadır.


21-22-Rabbenâ lâ tec’alnâfitnetenlilkavmizzâlimîn. Yunus, 85.

Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğunun işkencesine maruz bırakma!

Ve neccinâbirahmetikeminelkavmilkâfirîn(kâfirîne).Yunus,86
Ve bizi, Senin rahmetinle kâfirler kavminden kurtar.

Musa a.s’ın kavimlerinden iman eden sadece kendi zürriyetindekilerin ettikleri duadır.

 

23-Rabbi inniye’ûzübike en es’elekemâ leyse liybihî ‘ılmün, ve illâ tağfirliy ve terhamniy ekün minelhâsiriyn” Hud 47.

Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.

Nuh a.s tufanda dalgalara karışan oğlu için “Ehlimden idi” der. Cenabı Hak “Kesinlikle senin ehlinden değildi, salih olmayan bir amelin sahibiydi, hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme” dedikten sonra Nuh as.’ın yaptığı duadır.

 

24- Fallâhuhayrunhâfizâ(hâfizen) ve huveerhamurrâhimîn(râhimîne).(Yusuf, 64)

Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve O rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir.

Yusuf a.s’ın babası Yakup as’ın duasıdır.

 

25- (Rabbi) Enteveliyyîfîddunyâvelâhırati, teveffenîmüslimen ve elhıknîbissâlihîn (sâlihîne). Yusuf 101.

Rabbim Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat.

Yusuf a.s’ın, annesi ve babasına Mısırda kavuştuktan, kardeşleri kendisine secde ettikten ve rüyasını te’vil ettikten sonra yaptığı duadır.

 

26- Kul huverabbî lâ ilâhe illâ huve, aleyhi tevekkeltu ve ileyhimetâb(metâbi). (Rad,30)

De ki: “O benim Rabbimdir. Ben O'na tevekkül ettim ve O’ndan başka ilâh yoktur. Ve tövbem, dönüşüm (tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm) O'nadır.”

Yüce Allah’ın Hz. Muhammed a.s’a bu şekilde söylemesini vahyettiği duadır.

 

27- Rabbenâinniyeskentüminzürriyyetiybivâdinğayriziyzer’ın ‘ındebeytikel muharremi rabbenâliyükıymussalâtefec’alef’idetenminennâsitehviyileyhimverzukhümminessemerâtile’allehümyeşkürûn. İbrahim37.

Ey Rabbimiz, ben evlatlarımdan bazısını Sen’in mukaddes evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Sebebi şudur ki Rabbimiz, namazlarını dosdoğru kılsınlar. Artık Sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları şükretmeleri için bazı meyvelerle rızıklandır.

28- Rabbenâinneketa’lemümânuhfiy ve mânu’linü, ve mâyahfâ ‘alallahiminşey’infiyl’ardı ve lâ fiyssemâ’i. İbrahim 38.

Ey Rabbimiz, Sen bizim şüphe yok ki gizli ve aşikar bütün yaptıklarımızı bilirsin. Esasen yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.

29-İnnerabbî le semîudduâi. İbrahim 39.

Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.

30- Rabbic’alnîmukîmessalâti ve minzurriyyetîrabbenâ ve tekabbelduâ. İbrahim 40. 

Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur.

31-Rabbenâğfirlî ve livâlideyye ve lilmu’minîneyevmeyekûmulhisâb. İbrahim, 41.

Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün beni, anne-babamı ve müminleri bağışla!

İbrahim a.s, İsmail a.s ve Hacer validemizi Mekke yakınlarında tarıma elverişli olmayan bir mevkiye yerleştirdikten sonra ettiği duadır.

 

32- Vahfıdlehumâcenâhazzulliminer rahmeti ve kul rabbirhamhumâkemârabbeyânîsagîrâ(sagîren). İsra 24.

Ey Rabbim! Onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et.

Cenabı Allah’ın iman edenlerden anne ve babaları için bu şekilde dua etmelerini ister.


33- Rabbi edhılnîmudhale sıdkın ve ahricnîmuhrace sıdkın vec’allîminledunkesultânennasîrâ(nasîran). İsra 80.

Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.

Cenabı Hak’ın Muhammed a.s’dan bu şekilde dua etmesini ister.


34-Rabbenâ âtinaminledunkerahmeten ve heyyi’ lenâminemrinâraşedâ. Kehf, 10.

Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla.

Kehf ashabının yıllarca uyutulmalarından önce ettikleri duadır.

 

35- Rabbi inniyvehenel’azmüminniyveşte’alerre’süşeyben ve lem ekün bidü’âike rabbi şakıyyen. Meryem 4.

Ey Rabbim, kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Ey Rabbim, ben Sana ne zaman dua etmişsem mahrum kalmadım.

Zekeriyyaa.s’ın duasıdır.

 

36- Rabbişrahlîsadrî ve yessirlîemrîvahlulukdetenminlisânîyefkahûkavlî. Taha 25-28.

Rabbim! Göğsümü genislet, isimi kolaylastir, dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasinlar.

Musa a.s’ın Peygamber olarak görevlendirildikten sonraki duasıdır.

 

37- Rabbi zidnîılmâ(ılmen). Taha 114.

Rabbim, benim ilmimi artır.

Cenabı Hakk’ın Hz. Muhammed a.s’danvahyedilirken ve vahy sırasında acele etmeyip okumasını istediği duadır.

 

38- Ennîmesseniyeddurru ve enteerhamurrâhimîn(râhimîne). Enbiya 83.

Muhakkak ki, bana bir zarar isabet etti (hastalık geldi). Ve Sen, rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin.

Eyüp a.s’ın duasıdır.

 

39- Lâ ilâhe illâ entesübhanekeinniküntüminezzâlimîn. Enbiya 87.

Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.

Zünnun( balık sahibi Yunus a.s)’un Rablerine iman etmeyen kavmini kızgınlıkla bıraktı, bindiği gemide denize atıldı ve balık onu yuttu. Balığın karnında yaptığı yanlışı anlayarak Allah’a bu şekilde niyaz etti.

 

40- Rabbi lâ tezerniy ferden ve entehayrülvârisiyn. Enbiya 89.

Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.

Zekeriyyaas’ın ettiği duadır. Akabinde kendisine Yahya a.s müjdelenmiştir.

 

41-fe kulilhamdulillâhillezîneccânâminelkavmizzâlimîn(zâlimîne).(Mü’minûn,28)

‘Bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun!’ de.

42-Ve kul rabbi enzilnîmunzelenmubâreken ve entehayrulmunzilîn(munzilîne).(Mü’minûn,29)

Yine de ki: ‘Rabbim! Beni bereketli bir yere indir; en uygun şekilde indirip yerleştiren sensin.’

Tufanda gemiye bindiklerinde Cenabı Hakk’ın Nuh a.s’dan etmesini istediği duadır.

 

43-Rabbi eûzübikeminhemezâtişşeyâtıyn. Ve eûzübike rabbi en yahdurûn. Mü’minûn 97-98.

Ya Rabbim, şeytanların vesvesesinden Sana sığınırım. Ya Rabbim, onların yanımda hazır bulunmasından da Sana sığınırım.

Hz. Muhammed a.s’ın bu şekilde niyaz etmesi istenmiştir.

 

44-Rabbenâ amennâfağfirlenâverhamnâ ve entehayrurrâhimîn. Mü’minûn, 109.

Ey Rabbimiz; iman ettik. O halde bizi bağışla ve acı bize. Zaten sen merhametlilerin en iyisisin.

İman eden bir zümrenin ettiği duadır.


45- Rabbiğfirverham ve entehayrürrâhımiyn. Mü’minûn 118.

Ey Rabbim, müminlere mağfiret ve rahmet buyur. Sen, rahmet edenlerin en hayırlısısın.

Cenabı Hakk, Hz. Muhammed a.s’dan bu şekilde niyaz etmesini istemiştir.

46-Rabbenasrif annâazâbe cehennem, inneazâbehâkânekarâmâ. Furkan, 65.

Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimî helâk edicidir.

Geceleri secde eden, Allah’ın has kullarının ettikleri duadır.

 

47- Rabbenâheblenâminezvâcinâ ve zurriyyâtinâkurratea’yuninvec’alnâlilmuttakîneimâmâ. Furkan, 74.

Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soyumuzdan, göz aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Tövbe edip, iyi işler yapan, Allah’ın ayetlerine kör ve sağı kalmayan kullarının ettikleri duadır.

 

48- Rabbi heblîhukmen ve elhıknîbissâlihîn(sâlihîne). Vec’allîlisâne sıdkın fîlâhırîn(âhırîne). Vec’alnîmin veraseti cennetin naîm(naîmi). Şuara 83-85

Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.

Ve beni, sonrakilerin lisanlarında sadık kıl (sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla).

Ve beni, ni’metlendirilmiş cennetlerinin varislerinden kıl.

İbrahim a.s ‘ın duasıdır.

 

49- Ve kâlalhamdulillâhillezîfaddalenâalâkesîrinminibâdihilmu’minîn(mu’minîne).

Ve (onlar): "Mü’min kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah’a hamdolsun." dediler.

Dâvuda.s’a ve Süleyman a.s’a ilim verildikten sonra ki Cenabı Allah’a niyazlarıdır.

 

50- Rabbi evzı’niy en eşkürenı’metekelletiyen’amte ‘aleyye ve ‘alâvâlideyye ve en a’melesâlihanterdâhü ve edhılniybirahmetikefiy ‘ıbâdikessâlihıyn. Neml 19.

Ey Rabbim, bana, anama, babama ihsan ettiğin nimetlere şükretmeyi ve hoşnut olacağın iyi işler işlemeyi ilham et. Beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et.

Süleyman a.s’ın duasıdır.

 

51- Rabbi innîzalemtunefsîfâgfirlî fe gafera leh(lehu), innehuhuvelgafûrur rahîm(rahîmu).(Kasas,16)

Rabbim, ben nefsime zulmettim, artık beni mağfiret et." dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).

52- Rabbi necciniyminelkavmizzâlimiyn.  Kasas 21.

Rabbim, beni bu zalimler topluluğundan kurtar.

Musa a.s’ın yanlışlıkla birinin ölümüne sebep olduktan sonra yaptığı duadır.

 

53- Rabbi innîlimâenzelteileyyeminhayrinfakîr(fakîrun). Kasas 24.

Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.

Musa a.s’ın duasıdır.

 

54- Rabbinsurniy ‘alelkavmilmüfsidiyn. Ankebût 30.

Rabbim, o fesadçılar topluluğuna karşı bana yardım et.

Lûta.s’ın kavminin yaptığı edepsizliklerden sonraki duasıdır.

 

55-56-57-Subhâne rabbikerabbil izzeti ammâyasifûn(yasifûne).(Saffat 180)

Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından (zanlarından) Sübhan’dır (münezzehtir).

Ve selâmunalelmurselîn(murselîne).(Saffat181)

Ve gönderilen resûllere selâm olsun.

Velhamdulillâhirabbilâlemîn(âlemîne).(Saffat182)

Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

 İbnüEbiHatim'inŞa'bî'den rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki:

"Her kimi, kıyamet günü sevabdan tam ölçekle ölçmek sevindirecekse, bulunduğu meclisten kalkacağı sırada şöyle desin: "Subhanerabbikerabbil izzeti amma yesifun - veselamunalelmurselin - velhamdülillahirabbilalemin.(Saffat, 180-182)" (Kurtubi, El-camiulil-ahkamil Kuran,15/141. Suyuti, Ed-dürrül Mensur, 5/141. Alusi, Ruhulmeani, 12/159) (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. 6, s. 505)

Bu hadisin tavsiyesi doğrultusunda, camiden cemaat ayrılırken bu ayetler okunmaktadır.

 

58-Kâlerabbigfirlîveheblîmulken lâ yenbagî li ehadinminba’dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu).(Sad,35)

“Rabbim, beni mağfiret et. Bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla (hediye et). Muhakkak ki Sen, Sen Vehhab’sın (çok bağışlayıcısın).” dedi.

Süleyman a.s’ın duasıdır.

 

59-Ellezîneyahmilûnel arşa ve men havlehuyusebbihûnebihamdirabbihim ve yu’minûnebihî ve yestagfirûnelillezîneâmenû, rabbenâvesi’tekulleşey’inrahmeten ve ilmen fagfirlillezînetâbûvettebeûsebîleke ve kıhimazâbelcahîm(cahîmi). (Mü’min,7)

Rabbimiz, Sen herşeyi rahmetinle ve ilminle kuşattın. Böylece tövbe edenleri ve Senin yoluna tâbî olanları mağfiret et. Onları cehennem azabından koru!

60- Rabbenâ ve edhılhümcennâti ‘adni-nilletiyve’adtehüm ve men salehaminâbâihim ve ezvâcihim ve zürriyyâtihim, inneke entel aziyzülhakiym. Mü’min 8.

Ey Rabbimiz, onları vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Babalarından, zevcelerinden, zürriyyetlerinden Seni tevhid edenleri de onlarla beraber kıl. Şüphesiz çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan sensin.

61-Vekıhimus seyyiât(seyyiâti), ve men tekısseyyiâtiyevme izin fe kadrahimteh(rahimtehu) ve zâlikehuvelfevzul azîm(azîmu).(Mü’min,9)

Onları kötülüklerden koru. Ve Sen, kimi izin günü seyyiatlerden (günahlardan) korursan o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o, fevzül azîmdir (en büyük kurtuluştur).

Arşı tutan melekler ve onun etrafındakiler, Rab'lerinihamd ile tesbih ederler ve O'na îmân ederler. Ve iman edenler için (Allah'tan) mağfiret dilerler ve bu şekilde dua ederler.

 

62-Rabbenekşif annelazâbeinnâmu’minûn. Duhan, 12.
Rabbimiz, azabı üstümüzden aç-gider; (çünkü) biz sana inanıyoruz (iman ediyoruz) !

Gökden insanları bürüyecek duman geldiği gün, insanlar bu şekilde niyaz ederler.


63- Rabbi evzı’nî en eşkureni’metekelletîen’amtealeyye ve alâvâlideyye ve en a’melesâlihanterdâhu ve aslıhlî fî zurriyyetî, innîtubtuileyke ve innîminelmuslimîn(muslimîne). Ahkaf 15.

Rabbim bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

Kırk yaşına gelip, olgunluk çağına ulaşan insanın yaptığı duadır.


64-Rabbenağfir lenâ ve li ihvâninâ, ellezînesebekûnâ bil îmân ve lâ tec’al fî kulûbinâğillenlillezîneâmenû, RabbenâinnekeRaûfun Rahîm.Haşr, 10.

Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin.

İman edenlerin dualarıdır.


65-Rabbenâ aleyketevekkelnâ ve ileykeenebnâ ve ileykelmasîr.Mümtehine, 4.

Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik, canı gönülden sana yöneldik ve dönüş(ümüz) sanadır.

66-Rabbenâ lâ tec’alnâfitnetenlillezînekeferûveğfirlenâ, Rabbenâ, inneke entel azîzulhakîm.Mümtehine, 5.

Rabbimiz, bizi kâfirlerin işkencesine maruz bırakma ve bizi bağışla. Rabbimiz, şüphesiz sen, üstün vegüçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.

İbrahim a.s ve yanındakilerin duasıdır.

67- Rabbenâetmimlenânûrenâvagfirlenâ, innekealâkullişey'inkadîr. Tahrim 8.

Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et (günahlarımızı sevaba çevir). Muhakkak ki Sen, herşeye kâdirsin.

Peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı günde, iman eden cennetliklerin dualarıdır.

 

68- Rabbiğfirliy ve livâlideyye ve limen dehalebeytiyemü’minen ve lilmü’miniynevelmü’minâti ve lâ teziddizzâlimiyne illâ tebâren. Nuh 28.

Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, kıyamete kadar gelecek erkek ve kadın müminleri mağfiret buyur. Zalimlerin helakinden başka bir şeyini de arttırma.

Nuh a.s’ın duasıdır.

 

ve’l-hamdülillâhiRabbi’l-âlemin.   

Selamlar Tijen Başak Özbay[1]Müslim (588/130);Nesai (1309);Albânî (350 İrva).

[2]Müslim (588/131); Buhari (1300); Ebu Avane (2/235); Ebu Davud (983);Nesei (1309);Darimi (1/310);İbniMace (909);Beyhaki (2/154);İbniHuzeyme (721);İbniHibban (1019);Ahmed (7242).

[3]Buhari, Ezan 149, İstikraz10,Deavat 39,44,45,46, Fiten 27; Müslim, Mesacid 129 (589);Ebu Davud, Salât 148-149 (880); Nesai, Sehv 64.

[4]Buhari, Ezan 149, Deavat 17, Tevhid 9; Müslim, Zikr 48(2705); Tirmizi, Deavat 97(3531); Nesai, Sehv 59; İbnMace, Dua 2(3835).

[5]Buhari, Dua (55/82); Müslim, Dua (9/26,2690)

[6]Mustafa Çağrıcı, TDV İslâm Ansiklopedisi, c.9, s. 536.

[7]Elmalılı M.Hamdi Yazır,Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dağıtım, İstanbul 2015, s. 47-49.

[8]Bakara, s. 200-202.

Yorumlar

(X)
Kapat
-->