İstihare İle ilgili tüm detaylar..


Ticaret, evlilik, seyahat ve benzeri bir işe teşebbüs eden kimse, o işin kendisi için hayırlı olup olmayacağı hususunda tereddüde düşerse, şüphesini giderecek, tereddüdünü ortadan kaldıracak hal çareleri aramak ister. Bu hususta yapılacak ilk iş, yapılması istenen meselenin meşrûluğunun ve helâlliğinin araştırılması, dinî ölçülere uyup uymadığının incelenmesidir. Kişinin kendisi bir neticeye varamadığı takdirde en sıhhatli yol, o meseleyi münasip olan ehliyetli birisine danışmak, onun fikrini almak, gerekirse meseleyi enine boyuna bütün teferruatıyla konuşmak; kısaca istişare yapmaktır.

İstişare yapılacak insanın da tecrübeli, bilgili ve sözüne itimat edilir olması gerekir.
Bir meseleyi kendi aralarında istişare etmeyi, oturup konuşmayı mü’minlerin vasıflarından sayan Kur’ân-ı Kerim, “Onların işleri aralarında müşavere iledir”1 buyururken, istişare ederken ehil kimselerin seçilmesini, fikren ve inanç bakımından yabancı olanlarla istişare yapılmaması hususunda da ikazda bulunmaktadır:

“Ey iman edenler! Sizden olmayan kimseleri içli dışlı dost edinip sırlarınıza ortak etmeyin. Onlar sizi zarara sokmakta kusur etmezler. Size sıkıntı verecek şeylerden hoşlanırlar. Size düşmanlıkları sözlerinden belli olmuştur; açığa vurmayıp da kalblerinden gizledikleri düşmanlık ise daha büyüktür. Biz size dostunuzu ve düşmanınızı böylece gösterip âyetlerimizi açıkladık—eğer akıl ederseniz.”2

Görüldüğü gibi basiret sahibi mü’min, kendi hususi meselesini, her önüne gelene açmamalı, rastgelenin fikrini almamalı. Çünkü kendisine yardımcı olacak birisini ararken çok kere onunla konuşması neticesinde yanlış karara varmasından dolayı hatâya düşeceğini hesap etmelidir. Çünkü insanın aldığı bazı kararlar hayatı boyunca kendisini bağlayabilir, tesiri altına alabilir. Tahsil, iş ve evlilik gibi. Tam ölçüp tartmadan bir iş kuran kimse, öyle ki birgün gelir, işinin ters gittiğini görür, iflâsa gittiğin anlar, neticede sermayesini de kaybedebilir. Bu hal maddî hayatına, hem de mânevî hayatına çok büyük tesir icra eder. Yine inceleyip araştırmadan bir evlilik hayatı kuran insan bu aceleciliğin ve tedbirsizliğin cezasını hayatı boyunca çekebilir, dünyasını zehir edebilir. Bunun için istişareyi kendimize alışkanlık hâline getirmeli, en basit meselemizi dahi tecrübeli ve ehliyetli birisine sormadan yapmamalıyız.

Bütün hayat safhalarıyla ümmetine mükemmel bir örnek olan Sevgili Peygamberimiz her meselesini yakınları ve Sahabileriyle istişare eder, onların da fikrini alır, öyle karar verir, işe başlardı. Halbuki kendisi bir peygamber olması hasebiyle vahye mazhardı; herkesten zeki, akıllı, derin fikirli, sâlim düşünceli bir insandı. Vahiyle sâbit olmayan hemen hemen bütün meselelerde Ashabiyle istişarede bulunurdu. Ümmetini de istişaresiz iş yapmamaları için tenbih eder ve istişare edenin hiçbir zaman pişman olmayacağını ifade buyururdu:

“İstihare eden kimse zarar görmez, istişare eden pişmanlık duymaz, iktisada riayet eden maişetçe aile belâsını çok çekmez.”3

Dikkat edileceği gibi hadis-i şerif mü’minin sosyal hayatını üç temel esasa riayet etmeye bağlamıştır: İstişare, istihare ve iktisat. Bilhassa bunlardan istişare ve iktisadın ne kadar ehemmiyet taşıdığı şüphe edilmez bir gerçektir.

Hadis-i şerifte tavsiye istihare de, istişare ettiği halde kalben rahat olmayan ve hissen tatmin olamayan kimselerin başvurabileceği bir sünnettir.

İstihare, lûgat mânâsı itibariyle, Allah’tan hayır dilemektir. Yani yapılacak bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu yahut o işi hemen mi, yoksa bir müddet sonra mı yapmanın daha iyi netice vereceğini anlamak ve kalbin o meseleye yatışmasını Allah’tan dilemek ve istemektir.

İstihare Peygamberimizin bir sünnetidir. Ümmetine tavsiye ettiği bir duâ ve ibadet şeklidir. Peygamberimiz (a.s.m.) istiharenin nasıl yapılacağını, hangi duânın okunacağını bizzat öğretmiştir. İstiharenin ehemmiyeti hususunda Câbir bin Abdullah şöyle demektedir:

“Resulullah (a.s.m.) bize Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu:
‘Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekât namaz kılsın.”
4

İstihare namazı iki rekâttır. İmam Gazalî bu namazın birinci rekâtında Fâtiha’dan sonra Kul yâ eyyühe’l-kâfirûne, ikinci rekâtında da Kul hüvellahu ehad sûrelerinin okunmasını tavsiye eder.5

Namazı kıldıktan sonra Peygamberimizden (a.s.m.) rivayet edilen şu duâ okunur:

 

اَللّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بَقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اَللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا اْلاَمْرَ خَيْرٌ لى فِى دينى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى فَاقْدُرْهُ لى وَيَسِّرْهُ لى ثُمَّ بَارِكْ لى فيهِ  وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا اْلأَمْرَ شَرٌّ لى فِى دينى وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرى فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنى عَنْهُ وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنى بِه

"Allahümme innî estehîrüke bi-ılmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es`elüke min fadlike`l-azîm. Fe-inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta`lemü ve lâ a`lemü ve ente allâmü`l-ğuyûb. Allahümme in künte ta`lemu enne hâze`l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî fakdürhü lî ve yessirhü lî. Sümme bârik lî fîh. Ve in künte ta`lemü hâze`l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî, fasrifhü annî vasrifnî anhü vakdür li`l-hayre haysü kâne. Sümme ardınî bih..."

Mânâsı :
“Allah’ım, bu işimin hakkımda hayırlı olacağını yalnız Sen bildiğin için bana doğrusunu göstermeni niyaz ediyorum. Senin sonsuz kudretine iltica ediyor, yardım bekliyorum. Yüce lütfundan ihsan etmeni istiyorum. Muhakkak Senin her şeye gücün yeter; ben ise hiçbir şeye güç yetiremem. Sen her şeyi bilirsin, ben ise hiçbir şey bilmem; Sen bütün gaybları bilirsin, Allah’ım, bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin âkibeti, dünyam ve âhiretim hakkında hayırlı ise bunu bana nasip eyle. Sonra bunda benim için feyiz ve bereket vücuda getir. Şayet bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin âkibeti, dünyam ve âhiretim hakkında hayırlı değilse, bunu benden, beni bundan vaz geçir. Bu hususta gönlümde bir meyil bırakma. Benim için hayırlısı ne ise onu kolaylaştır. Sonra da beni takdir buyurduğun bu hayırla hoşnut eyle.”6

Dua okunurken, “bu iş” şeklinde geçen yerlerde yapılması istenen iş zikredilir. Bu şekilde duanın Türkçesi okunabileceği gibi, Arapça aslını okumak daha faziletlidir. Duânın aslı, verdiğimiz bu kaynaklarda olduğu gibi, ilmihal kitaplarında da mevcuttur.
Kişi istihare ettikten sonra kalbi hangi tarafa meylederse onu yapmalı, istihareden önceki peşin hüküm ve kanaatini bırakmalı, kendi temayülüne dayanmalıdır. İstihareye rağmen bir temayül ve gönül yatışması görülmediği takdirde, istihareyi tekrarlayabilir. Bu sünnettir. Bununla alâkalı olarak Enes bin Mâlik’in (r.a.) rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

“Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan mânâdadır.”
7
İş acele olup da istihareyi tekrarlamak mümkün değilse şöyle duâ edilir:
“Allah’ım, hakkımda hayırlı olan ne ise onu nasip et. Beni kendi halime bırakma.”


İbni Abidin, istihare eden kimsenin dileğinin uygun olup olmadığına işaret olarak şöyle bir kayda yer verir:

“Yatmadan önce dua okunur ve abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülürse o işin hayır olduğuna, siyah ve kırmızı görülürse de şer olduğuna işaret eder. Şerli olandan kaçınmak icap eder.”8

Bütün bunlarla birlikte istihare, müşkül durumlarda mü’minler için ruhî ve mânevî bir kuvvettir. Bir işte tereddütte kalan bir mü’min iki rekât namaz kılarak Cenab-ı Hakka yönelir. Teşebbüs edeceği iş, seçeceği hayat arkadaşı, dini, dünyası ve âhireti için hayırlıysa gönlünde bu işe karşı bir ferahlık uyandırmasını, vücudunda bu işi yapabilmeye kudret ve kuvvet yaratmasını; şayet bu iş dini, dünyası ve âhireti için hayırlı değilse gönlündeki meyli yok etmesini Cenab-ı Haktan niyaz eder. İçinde de bir hafiflik duyar. İstihare ettiği şey hakkında kendisi için hayrın görüleceğine kalben emin olur. Neticesinde râzı olur.

1. Şûra Sûresi, 38.
2. Âl-i İmrân Sûresi, 118.
3. Tecrid Tercemesi, 4:135.
4. Buharî, Küsuf: 75.
5. İmam Gazalî. İhyâu Ulûmiddîn. (Daru İhyâi’l-Kütübü’l-Arabî) 1:207.
6. İbni Mâce, İkametetü’s-Salât: 188; Buharî, Küsuf% 75.
7. Tecrid Tercemesi, 4:143.
8. İbni Âbidin, 1:461.

İSTİHARE İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ SUALLERE TIKLAYARAK,

CEVAPLARINI GÖREBİLİRSİNİZ

 

İstiharede çıkan sonuca uymak şart mı?

 

Kişi kendiyle alakalı bir durumda istihare namazına başkasını yatırabilir mi?

 

Kabri hayatımızın nasıl olacağını öğrenmek için istihareye yatmak uygun mudur?

 

 İstiharede siyah renk görmek muhakkak hayırsızdır manasına gelir mi?

 

Birinin ileride kiminle evleneceğine dair bilinen bir istihare var mı?

 

Şiddetli geçimsizlik durumunda boşanma konusunda istihare yapılır mı?

 

İstihare yapmanın belli bir zamanı varmı?

İstihare namazına yatan birinin renklere bağlı olarak o işine yön vermesi doğru mudur?

 

İstihare namazını kılmadan önce gusül abdesti almamız gerekir mi?

 

İstihareye uyarak bir iş yaptığımızda mesul olur muyuz?

 

İstihare namazı nasıl kılınır. Kıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 

İstiharede çıkan sonuçlar kesin midir. Buna uymak gerekir mi?

 

İstihare hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

 

İstihare namazını kılıp istedigimiz bir şeyin bizim için hayırlı mı değil mi bunu gösterirken o muradımızın olacagını da gösterir mi?

 

Kurana bakarak istihare etmek caiz mi?

 

Yazar: 

Yorumlar

selamun aleykum istihare

selamun aleykum istihare yapılan işten ziyade işin sadece o yapıldığı zaman içerisindeki durumu hakkında bilgi verir diye biliyorum yani şöyle ben bu gün istihare yaptım ama yaklaşık bir yıl sonra evleneceğim bu istihare bu evliliğin şu anda olursa hayırlı olup olmayacağını bildirir bu zaman konusunda nasıl bir yol izlememiz gerekir. cevabınız için teşekkürler.

Ve Aleyküm Selam hayır bir

Ve Aleyküm Selam hayır bir zaman sınırı yoktur.

iyi günler ben bir kişi için

iyi günler ben bir kişi için istihare namazı kıldım hayırlı olup olmayacağını niyet ettim. rüyamda küçük pembe bi kuş kulağıma kondu. Siz nasıl yorumlarsınız. şimdiden teşekkür ederim, Allah razı olsun.

Rüya tabiri yapmıyoruz.

Rüya tabiri yapmıyoruz. Rüyadan önce istişare yapmalısınız. Tecrübeli yakınlarınızla istişare edip ona göre karar vermelisiniz. Çok kararsız kalırsanız en son istihare yapabilirsiniz.

selam ben bir yerden

selam ben bir yerden istiharenin Kuran sureleri ile de yapildigini okumusdum yani duani okudukdan sonra Kurani aciyoruz cikan sureye sayfa numarasinin tek ya cift olmasina bakmak gerekmis ben oyle yapdim bana el-Tehrim cikdi bunun anlami ne hayirlimi benim icin bilmiyorum cevaplarsaniz sevinirim

Kuran'dan istihare yapmayı

Kuran'dan istihare yapmayı alimler doğru bulmamıştır bunun sünnette de yeri yoktur.

Selamın aleyküm kardeşlerim

Selamın aleyküm kardeşlerim
ben istihareye yattım.sevgilimin benim icin ilerde hayrlı bir eş olup olmadgını görmek istedim. ilk yattgmda göremedim 2. Yatmamda sevgilimle karanlk ortamda yerde bir kargaşaya giriyoruz.sonra birden etraf yeşillikoluyo sevgilim beni arkasına almş taşıyo.bırak beni yorulursun dedim ama bırakmadı.sonra ben , sen benim HELALİMSİN dedim. İlk başta sabırlı olup sonu selamet mi olcak.böyle yorumladım .ama anlayamadım.Tekrar istihareye yattım ama yine net bişey göremedim. Yorumlarsanz çok sevinirim kardeşlerim.şimdiden ALLAH razı olsun.

Selamun aleykum

Selamun aleykum kardeslerim.
Ben bir kisi hakkinda hayirli olup olmadigini en azindan gonlumun rahatlamasi icin istihare namazi kildim. Tek hatirlayabildigim beraber namaz kiliyorduk. Benim bir namaz elbisem var bordo renkte. Uzerine beyaz bir bornoz giymistim. Siz ne dusunuyorsunuz? Simdiden Allah razi olsun.

Ve Aleyküm Selam. Rüyanız

Ve Aleyküm Selam. Rüyanız güzel ancak rüya ile değil istişare ile hareket etmeniz gerekir. İstihareden önce istişare gelir. Tecrübeli yakınlarınızla istişare ederek karar vermelisiniz.

Merhaba ben sevgilimle

Merhaba ben sevgilimle ileride evlenicekmiyiz onunla devam etcekmi diyr teyzemi istihareye yatırdım ve bir sınıfta ortada olduğumu sağ tarafta sarışın biri sarışın olan sevgilim diğer tarafda esmer birini görmüs esmer tarafa gitmek istediğimi ama orada sıralar ateşli olduğunu görmüş ben oraya gitmek istiyomuşum ama sevgilim bana oraya gitme pişman olursun diyo ve ben hala esmere gitmek istiyomuşum fakat sevgilimden kopamıyomuşum ikisinede gitmiyorum bunu yorumlarsanız sevinirim sevgilimle bir geceleğim varmı ?

(X)
Kapat
-->