Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 26/05/2011
Toplumdaki Huzursuzluğun Nedeni...

ŞAHIS AİLE MAHALLE DEVLET BAZINDA TERBİYE

" Ey İnsanlar! kendinizi ve iyalinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında iri gövdeli, sert tabiatli, kendileri Allah'ın buyruklarına aslâ karşı gelmeyen ve emredildiklerini derhal yerine getiren melekler vardır. " Et-Tahrîm.. 6
Âlûsi diyor ki: " Rivayet edildiğine göre et-Tahrîm sûresinin 6. ayeti nâzil olunca Hazreti Ömer radiyallahu anh: ' Ey Allah'ın Rasûlü, biz kendimizi ateşten koruyacağız, amma iyalimize ne yapalım? ' diye sormuş; bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve vesellem ona:

" Allah'ın size yasak ettiği şeylerden onları sakındırırsınız. Allah'ın size emrettiği şeyleri de onlara emredersiniz. bu iş onlarla ateş arasında korunak olur. " buyurdu. Binaenaleyh çocuklara Allah'ın yasakları haram, emrlerini yerine getirmek farz değilse de, ebeveynlerin bunu yaptırmaları farzdır. İbnu Münzir ve Hâkim'in de tahric ettikleri bir hadisi şerifte Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: " Nefsinizi ve ehlinizi, hayr işlemeye alıştırın. Ehlinizi de bunun üzerine edeblendirin. kişinin zevcesi, çocukları, köleleri, onun ehli ve iyalidir. " bundan dolayı fukaha, bununla istidlal ederek dediler ki: " Bir kişiye buluğ çağından itibaren dinin farzlarını, vaciblerini ve dînî yasakları öğrenmesi ve tatbik etmesi farz olduğu gibi, tedrîcen yani yedi yaşından on beş yaşına kadar çocuklarına öğretmesi de farzdır. "

Demek bir memleketin, bir devletin ıslahı, aileden başlar. Ailenin nizam ve intizamlı olması nisbetinde devlet ve millet intizamlı olur. Bozgunluğu nisbetinde de bozulur. İşte bu hikmete mebni hadis-i şerifte: " Dikkat ediniz! Hepiniz çobansınız. " ve yukardaki ayeti kerimede: " Kendinizi ve iyalinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun." buyrulmakla ıslahatın başlangıcının ferd ve aile olduğu açıklanmaktadır. Demek ıslahatçı önce ferddir, sonra devlet reisi ve aile reisidir ki, hadisin devamında bu dahi " Hepiniz sürünüzden sonumlusunuz. Binaenaleyh insanların üzerinde hâkim olan imam, çobandır; ve o reâyasından sorumludur. Adam, hane halkının üzerinde çobandır; o da iyalinden sorumludur. " buyruldu. Burada hiçbir yoruma ihtiyac yoktur.

Bazı insanlar: " Önce devlet olalım, sonra ıslahata çalışalım. "; bazılar: " Hayır, önce ferd sonra devlet. " diye tartışırlar.

Bu ayet ve hedis-i şeriften anlaşıldığı üzere, ikinci fikir doğrudur. İslahat, ferd ve aileden başlamalıdır. Çünkü akıl sahiblerinin ittifakıyla, önce salah sonra ıslahtır.

Ayaa!.. İyalinde terbiye görmemiş, dinini öğrenmemiş, yirmi beş otuz yaşlarına kadar - okuyucunun afuvuna sığınırım- zina, içki, fuhuş peşinde koşarak kominist yaşamış bir adam tevbe edip iş başına geldiği takdirde, mahkum ve giriftar olduğu hayatının dışında bir şey mi yapacaktır?.. Öyleyse riyasete göz dikmekten daha ziyade, ferd ve aile olarak salah ve ıslaha çalışmalıdır. Her müslüman ilk kez " Kendinizi ve iyalinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun." emri şerifini yerine getirmekle mükelleftir. Sonra ikinci devrede kendisine idarecilik, memuriyet, işçilik emaneti tevdi edildiyse, onu hakkıyla yerine getirmelidir.

Bugün İslam diyarlarının felaha ulaşmamasının sebebi, aile yapısında ihmalkarlık ve riyâset oburluğudur; " baş olayım düzelteyim. " fikridir.

Maatteessüf bütün gerilemeye sebebiyet veren bu oburluk... " Baş olsam şöyle böyle yapardım. " fikri zehirdir. Önce iyalin tanzimi farzdır. Riyasete talib olmak oburluktur. İman, vicdan, İslami terbiye, Allah'ın emr ve yasakları kalbinde hakim olmayanhükümdar, idareci aslâ, başa da gelse, ayak da olsa yaramaz. Çünkü kendisinde nefs hakim olan bir reis ve idareci, iş başına geldiğinde, onun nefsinin hevası, bütün topluma hükümran olur. Bunun için, önce nefsimizi, iyalimizi düzeltmek ve başımızdakilere de aynısını tebliğ etmek vacibdir. Nefsimizde ve iyalimizde, İslami terbiyeyi, talimi, tatbiki ihmal etmemeliyiz.İktibas: Teklifi Hükümler Helal, haram, Mekruh Alış veriş, Siyaset, Hudud, Ahkam, Cihad, Hukuk ve İktisad'da Ölçüler 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->