1 mesaj [Son gönderi]
Offline
Son giriş: 26/05/2011
KADER DEĞİŞİRMİ

Selamün aleyküm Cenabı Hak kaderimizi levhi mahfuzda yazdığına göre kaderimiz değişir mi? Duanın kaderin değişmesinde etkisi varmı? Selam ve dua ile.

Yorumlar

editor (editör)
Offline
Son giriş: 26/05/2011

 

Soru: "Dua, sadaka veya sıla-i rahim kaderde süresi belli olan ömrü uzatır mı, kaderi değiştirir mi? 'Sadaka belayı def eder, sa­daka ömrü uzatır' sözlerini nasıl anlamalıyız? "

 Cevap: Hz. Peygamber (a.s.m.) bir sözlerinde şöyle buyurmuş­tu: "es-sadakatu tezîdü'l-umra- Sadaka ömrü uzatır." Hadis şöyle de rivayet edilir: "Kim rızkının genişletilmesi ve ecelinin ge­riye bırakılmasını arzu ederse, sıla-i rahim yapsın. "

 Bu iki hadis-i şerif, gösteriyor ki, sadaka ve sıla-i rahim (akra­balarla iyi ilişkiler, onlara yardımcı olmak) ömrü uzatır.

 Sadaka ve sıla-i rahimin ömrü uzatması (ziyadesi) şöyle açıkla­nır: Bir insanın ömrünün elli yıl olacağı Allah'ın ilminde vardı. Ama Allah onun sıla-i rahim yapacağını ve sadaka vereceğini de biliyordu. Bu sebeple onun ömrünün yetmiş yıl olacağını da bil­mekteydi. Buna binaen o kimse yetmiş yıl yaşayacaktır. Fakat bu yirmi ömrün uzaması olarak değerlendirilmiştir.

 Aslında ecel birdir ve değişmez. Ecelin değişmesi asla söz ko­nusu değildir. Bu da "ecel-i müsemma" olarak adlandırılır. Bir kimse eceli gelmeden ölmeyeceği gibi, eceli (Ölüm anı) geldikten sonra da geriye bırakılmaz.

 Öyleyse bir kişinin ne kadar yaşayaca­ğı, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın ilmi ve takdirinde bellidir. Bazı âlimlere göre ömrün artmasından maksat, ömrün hayır ve iyi­lik yönünden artması, kedersiz ve üzüntüsüz olmasıdır.

 Ayet-i kerimeler de konuyu açıkça beyan ederler:

 "Eceli gelince bir kimsenin ölümünü Allah geciktirmez. Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır. "

 "Şüphe yok ki, Allah 'in takdir ettiği ecel (ölüm anı ve ölüm) ge­lince geri bırakılmaz. "

 "O sizi çamurdan yaratan, sonra eceli takdir edendir. Ve ecel de onun katında belli (müsemma)dır. "

 Ayetlere göre de ecel birdir, değişmez. Allah bir kimsenin ecel ve ölümünü geciktirmez. Kişi eceli gelince mümît olan Allah tara­fından şu veya bu sebeple öldürülür. İnsanları dilediği zaman ve mekânda topraktan yaratan O olduğu gibi, dilediği zaman ve me­kânda eceli gelince öldüren de O'dur. Ecel, vakit, vade, süre müd­det ve ömrün sonu anlamlarına gelen bir kelimedir. Ve Allah'ın ta­yin ve takdiriyledir.

 Bu açıdan kaderimizi ve kader içinde olan ece­li değiştirmek mümkün değildir.

 

 Sorularla kaderin Şifreleri-Murat Sarıcık

(X)
Kapat
-->