Cevap eklenmemiştir
Offline
Son giriş: 19/10/2019
GÜZEL KONUŞMA

LATİF-İ KELAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDİ İLMÎ

Lafz (söz) ve mânâ ile ilgili bâzı san'atlar ile sözün süslenmesini öğreten manevî güzellik ilmîne denir, ki.

Kur'ân-ı kerîm Bedî', Meânî ve Belâğat ilimlerinin incelikleri ile doludur. Arabî lisânın inceliklerini bilmeyen kimse, arabî okuyup yazsa bile Kur'ân-ı kerîmi anlamakta güçlük çeker.

Kur’ân hakikatlerini asrımız insanının anlayışına uygun bir şekilde tefsir ve isbat eden Risale-i Nur, (
Bedî) Allah'ın en büyük ismi, İsmi azamın içine gizlendiğini müjdeler. 

Başka bir ifade ile Bedi, Meânî ve Belâğat;
Sözün yer ve zamana uygun açık ve düzgün ifade şekli ile Meleke kazanmasıdır.

Bedî‘ sanatları ifadeyi güzelleştiren unsurlardır ki. Her FITRAT kendi mizacıyla algılar.

Bu ilmin en güzel anlatılış şekli, insanı beşerin kabiliyet ve karakter özellikleri ile dile gelmesidir.
Kur'an'ın tefsiri Risale-i Nur da, güzel konuşma sanatından mahrum kalmayı şöyle izahı eder.
...... Evet lafızperestlik bir hastalıktır, fakat bilinmez ki hastalıktır...

  Tenbih:  

   Lafızperestlik nasıl bir hastalıktır.. öyle de;
suretperestlik ve üslûbperestlik ve teşbihperestlik ve hayalperestlik ve
kafiyeperestlik şimdi filcümle, ileride ifrat ile tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır."
(Muhâkemat 88.sh - )

Bilinen odur ki, insan bünyesi içine gizlenmiş imtihan sırrı olan Kaderi kazâ.
Fıtratın üzerine saklanmış karakter, keşif ile bir teklifi irade-i tazammun eder.

Bu yönden tek tek nazar edildiğinde, incelikleri görebiliriz. 

LAFIZ-PERESTLİK:
LÂFIZ kökünden gelme Söz, kelime üslubu.
Kelimenin mana özelliğini düşünerek kullanma sanatı. veya (düşünmeden kullanma.)

SURET-PERESTLİK : -Bir şeyin dış görünüşüne önem verip, ruhuna ve manasına kıymet vermeme.
Fıtratın suretine ehemmiyet verme gibi.
zahirî ve batını dış ve iç aynası ile birlikte görememe.

ÜSLÛBPEREST : Üslûba aşırı düşkünlük.
Karakter üzerindeki bazı davranışları takıntılı şekilde kullanma. (yaşama)
Vesvese ve evham üzerine yoğunlaşma gibi.

TEŞBİH-PERESTLİK : Söze lüzumundan fazla teşbihe, benzetme san'atına yer verme.
Fıtrat içinde bazı hareketleri Kusurlu gösterme, benzetme, benzeme, lakap takma gibi. yaşanan hadiseleri 
şahıslara yükleme.

HAYAL-PERESTLİK : Kelâmda hakikati rencide edecek şekilde lüzumsuz hayallere yer verme. Olmayacak şeyler isteme sanatı. Hayal âleminde yaşamak. Kanunu emirden uzaklaşma.

KAFİYE-PERESTLİK : mânâyı feda edecek derecede kafiyeye önem verme, mânâyı arka plâna atma.
Aslından uzaklaşma, yalnız dünya ziynetleri ile meşgul olma.

Bu ilim ve bilgiler ışığında açık ve beyan, Lafız'ın manasında hürmet ve saygı olmalı.
Suret-inin manasında iltifat ve güzellik olmalı.
Üslupta parlaklık ve anlam bütünlüğü olmalı. 
Hakkı hakikatı isteklendirme ve şevke getirme, sevdirme olmalı.

 Tüm bunları içine alan Lafz, kelâm Esmasının incelikleri ile dolu olmalı.

Sözün içinde sevgi varsa, Vedûdu Rahîym inkişaf edicektir.
Hikmet ve üslubla söylenmiş, yazılmışsa, Hakimi Cemal, Cemilin incelikleri hayat bulucaktır.
Kızgın ve öfke dili varsa, Kahhar, kadir'in tecellisi odur ki......her lafız bir esmanın açılımını gösterir.


Fıtrat daki istidat BEDİ İLMÎ ile kendini gösterdiği gibi lafz ile kendini keşif eder, üzerindeki hastalığın rengi anlaşılır.
Mizaç Akıl ve fikir ile birlikte kâinat dilini okur, konuşur ve yazar. Hayatı idame ettirir.

MÜDAVİ

 
 

Yorumlar

(X)
Kapat
-->