20 mesaj [Son gönderi]
Offline
Son giriş: 26/05/2011
başımız sağolsun...

 yeğenimi kaybettik.ameliyattan çıkamadı yavrum.Rabbim sabrımızı versin inş.selametle.

Yorumlar

Offline
Son giriş: 26/05/2011

ALLAH RAHMET ETSİN, MEKANI CENNET OLSUN...

GERİDE KALAN HERKESE RABBİM SABIR VERSİN, YÜKLERİNİ HAFİFLETSİN,BU ÇEKİLEN SIKINTILARIN MÜKAFATINI HEM BU DÜNYADA HEM ÖBÜR DÜNYADA RABBİM CÜMLENİZE NASİP ETSİN,İNŞALLAH.

ALLAH'A EMANET OLUN

editor (editör)
Offline
Son giriş: 26/05/2011

 Allahın adıyla. Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin. 

 

DEĞERLİ KARDEŞİM...

"Başlarına bir musibet geldiği zaman ’Biz Allah’ın kullarıyız; sonunda yine Ona döneceğiz’ diyerek sabredenleri müjdele." Bakara Sûresi, 2:155-156. 


Hüküm Allah’ındır. (Mü’min Suresi: 12.) 

Kardeşim, çocuğun vefatı bizi müteessir etti. Fakat, - kazaya rıza, kadere teslim İslâmiyetin bir şiârıdır. Cenâb-ı Hak sizlere sabr-ı cemil versin; merhumu da, size zahîre-i âhiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki mü’minlere büyük bir müjde ve hakikî bir teselli gösterecek Beş Noktayı beyan ederiz. 

BİRİNCİ NOKTA 

Kur’ân-ı Hakîmde "Ebediyen yaşlanmayacak çocuklar." (Vâkıa Sûresi, 56:17; İnsan Sûresi, 76:19.)buyurulur. Sırrı ve meâli şudur ki:

Mü’minlerin kablelbülûğ vefat eden evlâtları, Cennette ebedî, sevimli, Cennete lâyık bir surette, daimî çocuk kalacaklarını; ve Cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedî medar-ı sürurları olacaklarını; ve çocuk sevmek ve evlât okşamak gibi en lâtîf bir zevki, ebeveynine temine medar olacaklarını; ve herbir lezzetli şeyin Cennette bulunduğunu; "Cennet tenasül yeri olmadığından, evlât muhabbeti ve okşaması olmadığını" diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını; hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlât sevmesine ve okşamasına bedel, sâfi, elemsiz, milyonlar sene ebedî evlât sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehl-i imanın en büyük bir medar-ı saadeti olduğunu, şu âyet-i kerime, "Ebediyen yaşlanmayacak çocuklar." cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. 

İKİNCİ NOKTA 

Bir zaman, bir zat, bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O biçare mahpus, hem kendi elemini çekiyor, hem veledinin istirahatini temin edemediği için, onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra, merhametkâr hâkim ona bir adam gönderir, der ki: 

"Şu çocuk çendan senin evlâdındır. Fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım, güzel bir sarayda beslettireceğim." 

O adam ağlar, sızlar, "Benim medar-ı tesellim olan evlâdımı vermeyeceğim" der.


Ona arkadaşları der ki: "Senin teessürâtın mânâsızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan, çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan; çocuk burada kalsa, muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber, çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse, sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur, sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek, belki seni zindandan çıkarıp o saraya celb edecek, çocukla görüştürecek-şu şartla ki, padişaha emniyetin ve itaatin varsa..." 

İşte, şu temsil gibi, aziz kardeşim, senin gibi mü’minlerin evlâdı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli: 

Şu veled mâsumdur; onun Hâlıkı dahi Rahîm ve Kerîmdir. Benim nâkıs terbiye ve şefkatime bedel, gayet kâmil olan inâyet ve rahmetine aldı. Dünyanın elemli musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp Cennetü’l-Firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu! Şu dünyada kalsaydı, kim bilir ne şekle girerdi! Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaati için, kendime dahi acımıyorum, elîm müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı, on senelik muvakkat elemle karışık bir evlât muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya işinde muktedir olsaydı, belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla, ebedî Cennette on milyon sene bana evlât muhabbetine medar ve saadet-i ebediyeye vesile bir şefaatçi hükmüne geçer. Elbette ve elbette, meşkûk, muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan, elîm teessürat göstermez, meyusâne feryad etmez. 

ÜÇÜNCÜ NOKTA 

Vefat eden çocuk, bir Hâlık-ı Rahîmin mahlûku, memlûkü, abdi ve bütün heyetiyle onun masnuu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkâr etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak, lezzetli bir şefkat vermiş. 

Şimdi, binden dokuz yüz doksan dokuz hisse sahibi olan o Hâlık-ı Rahîm, mukteza-yı rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hâtime verse, surî bir hisse ile, hakikî bin hisse sahibine karşı şekvâyı andıracak bir tarzda meyusâne hüzün ve feryad etmek ehl-i imana yakışmaz, belki ehl-i gaflet ve dalâlete yakışıyor. 

DÖRDÜNCÜ NOKTA 

Eğer dünya ebedî olsaydı, insan içinde ebedî kalsaydı ve firak ebedî olsaydı, elîmâne teessürat ve meyusâne teellümâtın bir mânâsı olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir; vefat eden çocuk nereye gitmişse, siz de, biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumî bir caddedir. Hem madem mufarakat dahi ebedî değil; ileride hem berzahta, hem Cennette görüşülecektir. Hüküm Allah’ındır. (Mü’min Suresi: 12.) demeli. "O verdi, o aldı. Her hal İçin Allah’a hamd olsun. (Feyzü’l Kadir, 1:368, Hadis No: 662.) deyip sabırla şükretmeli. 

BEŞİNCİ NOKTA 

Rahmet-i İlâhiyenin en lâtîf, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat, bir iksir-i nuranîdir, aşktan çok keskindir. Çabuk Cenâb-ı Hakka vusule vesile olur. Nasıl aşk-ı mecazî ve aşk-ı dünyevî, pek çok müşkülâtla aşk-ı hakikîye inkılâp eder, Cenâb-ı Hakkı bulur. Öyle de, şefkat, fakat müşkülâtsız, daha kısa, daha safî bir tarzda, kalbi Cenâb-ı Hakka rapteder. 

Gerek peder ve gerek valide, veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit, eğer bahtiyar ise, hakikî ehl-i iman ise, dünyadan yüzünü çevirir, Mün’im-i Hakikîyi bulur. Der ki: "Dünya madem fânidir, değmiyor alâka-i kalbe." Veledi nereye gitmişse, oraya karşı bir alâka peydâ eder, büyük mânevî bir hal kazanır. 

Ehl-i gaflet ve dalâlet, şu beş hakikatteki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elîm olduğunu şununla kıyas ediniz ki: Bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli birtek çocuğu sekeratta görüp, dünyada tevehhüm-ü ebediyet hükmünce, gaflet veya dalâlet neticesinde, mevti adem ve firak-ı ebedî tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp, gaflet veya dalâlet cihetiyle, Erhamürrâhimînin cennet-i rahmetini, firdevs-i nimetini düşünmediğinden, ne kadar meyusâne bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadet-i dâreyn olan iman ve İslâmiyet, mü’mine der ki: Şu sekeratta olan çocuğun Hâlık-ı Rahîmi, onu bu pis dünyadan çıkarıp Cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi, hem ebedî bir evlât yapacak. Mufarakat muvakkattir, merak etme. 

"Hüküm Allah’ındır." (Mü’min Suresi: 12.) 

"Biz Allah’ın kullarıyız sonunda yine O’na döneceğiz." (Bakara Suresi: 155,156.) 

"Baki olan yalnız Allah’tır."
 de,  sabret. 

(Said Nursî, Mektubat, 17. Mektub)

 

 

Selam ve dua ile...

Offline
Son giriş: 26/05/2011

 canım inan tüylerim ürperdi.Rabbım sabır versin. Mekanıda inşallah cennet olucaktır.

Offline
Son giriş: 26/05/2011

 Mevt; idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönme

değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir

in'idam değil, belki bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir

bir tebdil-i mekândır. Saadet-i Ebediye tarafına vatan-ı aslîlerine bir

sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır."

Sevgili Kardeşim bizler ölüme ehli dünya gibi bakmayız.Yeğeniniz yok olmadı cennette neşv-ü nema bulacak inşaallah.Görevi bitirdi terhisini aldı,hayatın yükünden kurtuldu.Rabbim en sevdiği kullarının arasına katsın yeğeninizi,kabrini cennetlerden bir bahçe eylesin,inşaallah..

Offline
Son giriş: 26/05/2011

gül ablacım başınız sağolsun Allah sizlere ve geride kalanlara sabır versin.Allah yar ve yardımcınız olsun inş.

Offline
Son giriş: 26/05/2011

 Gül hanım şuan acı haberinizi yeni okudum..İnananın çok üzüldüm..Allah rahmet eylesin..Makamını cennet eylesin.Siz yakınlarına sabır versin.İnanın kelimelerin kifayetsiz kaldıgı yerdeyim ne söylesem bilemiyorum.Başınız sağolsun..Rabbim sizlere hayırlı uzun ömür nasip et..

Offline
Son giriş: 26/05/2011

canım ablam sabah öğrendim ve çok üzüldüm..büyük bir acı Rabbim başta annesine ve ailesine tüm yakınlarına ve sevdiklerine çok çok sabırlar versin...ALLAH rahmet eylesin sinem kardeşime...yeri ve mekanı cennet olsun...

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Allah rahmet etsin.mekani cennet olsun.

Offline
Son giriş: 26/05/2011

başınız sağolsun Rabbim sabır versin gül hanım.

Offline
Son giriş: 26/05/2011

Biz Allah’ın kullarıyız sonunda yine O’na döneceğiz.

Rabbim ailesine sabr-ı cemil versin.Mekanı cennet olsun. 

(X)
Kapat
-->