7 mesaj [Son gönderi]
Ziyaretçi
41 Tane FETIH Suresi Okuyoruz ...

Turkiyenin Uzerinde Oynanan Oyunlarin Bertaraf Edilmesi Icin 41tane  FETIH suresine niyet aldik InsaALLAH. Rabbim ,kardesi kardese boldurup vatanimizi dagitmaya yeltenenlerin  oyunlarini baslarina  cevirip kendilerine dondursun.Cuma namazi vaktine kadar okumak isteyen kardeslerimiz lutfen sayiyi bildirsin ...

SELAM VE DUA ILE 

Yorumlar

yagmur damlasi (Ziyaretciden)

S.Aleykum kardeslerim Allahin izniyle duamizi Ali Ibn Sinab el-Hemedani (k.s) munacati olan EVRADI -FETHIYE DUASIYLA YAPTIK INSAALLAH. SIZEDE ARAPCA BILMEYENLER ICIN KOPYASINI YOLLADIM OKUMAK ISTERSINIZ DIYE. rABBIM BU MUBAREK cUMA GUNUNDE fETIH KAPILARINI ACIP TUM MUSLUMAN KARDESLERIMIZE ZAFER VE MUVAFFAKIYET VERSIN INSAALLAH ..AMIN AMIN BI RAHMETIKE YA ERHAMERRAHIMIN...
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Lâ ilâh.e illâllahü adede habbâtihi Lâ ilâhe iilü adede ha-yatihi Lâ ilâhe illü adede hasatihi Lâ ilâhe illü adede ke-limatihi Lâ ilâhe illü adede halkihi Lâ ilâhe illü zinete ar-şihi La ilâhe illü mil'e semâvatihi Lâ ilâhe illü mil'e ar-dıhi Lâ iiâhe illü adede misli zâlike mâ'ahu Lâ iiâhe illü vahdehu lâ şerike lehû lehül-mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedih-il-hayrü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr ve ileyh-ii-masiyrEstağfirullahe Sübhani vel-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illü vü ekberü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bil-lah-il- aliyyil-aziym.
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Sübhani ve bi-hamdihi Ve mâ tevfiyku illâ billâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sübhan-il-aziymi ve bi-hamdihi Sübhani ve bi-hamdihi adede halkıhi ve zinete arşihi ve rıdâ'e nefsihi va midâde kelimâtihi ve müntehâ iimihi ve minnetihi ve rah-metihi ve re'fetihi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il-aliyyil-aziym Allahümme yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allahü yâ bedi'as-semâvati vel-ardi yâ mâlik-el-mülki yâ zel-celâli vel-ikram ;Yâ lâ ilöhe illâ ente inna nes'elüke bi-izzetike en tuhyiye kulûbenâ ve ecsâmenâ ve ebdânenâ ve ervahenâ bi-envari mâ'rifetike ebeden dâ'imen bâkı-yen hâdiyen yâ Allahü yâ Allahü yâ Allah Ve bi-envâri hidayetike ve bi-envâri kudretike ilâhi â'mâlüna kaiiylün ve hâcâtüna kesiyrün ve ilâhüna basiyrün Allahümmef'al binâ mâ ente lehu ehlün ve lâ tef'al binâ mâ nahnü lehu ehlün Allahümme inniy es'elüke mâ lâ estahıkku ve e'ûzü bike mimmâ estahıkku nimel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr gufraneke Rabbenâ ve ileyk-el-masiyr Ve fâ havle ve lâ kuv-vete illâ billâh-il-aliyyil-aziym Elhamdü lillahi Rabbil-âlemiyn es-sa-lâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve aâ âlihi ve sahbihi ecma'ıyn Allahümme yâ vâcib-el-vücudi ve yâ vâhib-el-hayri vel-cûd Efıd aleynâ envâre rahmetike ve yessir lenel-vüsule ilâ kemâli mâ'rifetike*Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ ve lâ yuhitû-ne bi-şey'in min ilmihi illâ bi-mâ şâ'e ve lâ mâ'rifete lenâ illâ mâ elhemtenâ inneke ent-el-aliym-ül-hakiym Allahümme inna nes'elüke min-el-ismeti devamehâ

ve min-en-ni'meti tamamehâ ve min-el-âfiyeti husulehâ ve min-er-rahmeti şümûlehâ ve min-el-ayşi ergadehu ve min-el-ömri es'adehu ve min-el-vakti atyebehu ve min-er-rızkı evsa'ahu ve min-el-fadli â'zebehu ve min-el-lûtfi enfa'ahu ve min-el-in'ami e'ammehu ve min el-ihsani etemmehu Allahümme yâ Allahu kün lenâ yâ Cebbâr Ve lâ tekün aleynâ yo, Gaffâr Allahümme yâ Allahu ahtim bis-sa'adeti âcâlena ve hakkık biz-ziyadeti âmâlenâ vakrün bil-âfiyeti gudüvve-nâ veâsalenâ vec'al ilâ rahmetike ve mağfiretike masiyrena ve me'a-lenâ ve subbe sicâle afvike alâ zünûbinâ ve münne aleynâ bi-islâ-hi uyubinâ vec'al-it-tekvâ zâdena ve fi diniyke ictihâdenâ fe-inne aleyke tevekkülenâ ve itimadenâ ve sebbitnâ alâ nehc-il-istikameti ve a'idnâ min mucibât-in-nedameti yevm-el-kıyâmeti ve haffif annâ si-kalel evzâri verzüknâ mâ'iyşe't-il-ebrâr vekfinâ vasrif annâ şerrel-eşrâri ve âtik rıkabena ve rıkabe âbâ'ınâ ve ümmehâtinâ ve meşâ-yihinâ ve üstâzinâ min-ed-deyni vel-mezalimi ven-nâri bi-izzetike yâ oziyzü yâ gaffarü yâ keriymü yâ settârü yâ haliymü yâ vehhâb Ve sallümme ctlâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'ıyne (Âmin) bi-rahmetike yâ erham-er-Rahimiyne vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Estağfirullah-e!-aziym Estağfirullah-el-aziym Estağfirullah-el-
aziym Ellezi lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül kayyûme ve etûbü ileyh Al-
lahümme-ent-es-selâmü ve mink-es-selâmü ve ileyke yerci-üs-selâ-
mü hayyinâ Rabbenâ bisselâmi ve-edhilnâ dâr-es-selâmi tebârekte
Rabbenâ ve te'aleyte yâ zel-celâli-vel-ikrami Allahümme lek-el-
hamdü hamden yüvâfi ni'amike ve yükâfi mezide keremike ahmedü-
ke bi-cemi-i mehamidike mâ alimtü minhâ ve mâ lem â'lemü ve alâ
cemi-i ni'amike küllihâ mâ alimtü min hâ ve mâ lem-â'lem ve alâ
külli hal E'ûzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül kayyûmü lâ te'huzü hu sinetün velâ nevmün lehu mâ fis-semâvati ve mâ fil-ardi men-zellezi yeş-fa'u indehu illâ bi-iznihi yâ'lemü mâ beyne eydiyhim ve mâ halfe-hüm ve lâ yuhitûne bi-şey'in min ilmihi illâ bi-mâ şâ'e vesi'a kürsiy-yühüs-semâvati vel-arda ve lâ ye'udühü hıfzıhümâ ve hüvel-aliyyül-aziym
Sübhani el-hamdü lillahi Allahu ekberü lâ ilâhe iliu vahdehu lâ şeriyke lehu lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr Sübhani vel-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illâlla hu vu ekber Lâ ilâhe

illâl!ah-ül melik-ül-cebbâr Lâ ilâhe iliâllah-ül vahid-ül-kahhâr. Lâ ilâhe illâllah-ül aziz-ül-gaffâr., Lâ ilâhe illâllah-ül kerim-üs-settâr Lâ ilâhe illâllah-ül kebir-ül-müte'al Lâ ilâhe illâllahu hâlık-ül leyli ven-nehâr Lâ ilâhe illâllah-ül mâbudü bi-külli mekân Lâ ilâhe ill-ül mezkûr-ül bi-külli lisan Lâ ilahe ill-ül mâ'rufu bi-külli ihsan Lâ ilâhe illu külle yevmin hüve fi şe'n Lâ ilâhe illu iyma-nen billah Lâ ilâhe illu emânen min'Allah Lâ ilâhe illu emâneten ind'Allah Lâ ilâhe illu ve lâ havle ve lâ kuvvete ülâ biliah Lâ ilâhe illu ve lâ nâ'büdü illâ iyyâh Lâ ilohe illu hakkan hakka Lâ ilâhe illu iymânen ve sıdka Lâ ilâhe illal-lahu tâ'abbüden ve rıkka Lâ ilâhe iilu telâttüfen ve rıfka Lâ ilâhe illu kable küili şey'in Lâ ilâhe illaüahu bâ'de külli şey'in Lâ iiâhe illu yebka Rabbünâ ve yefnâ ve yemûtü külli şey'in Lâ ilâhe illul melik-ül hakkul-mübiyn Lâ ilâhe ill-ül me-lik-ül hakkul-yakiyn Lâ ilâhe illailah-ül aliyyül-aziym Lâ ilâhe il-l-ül hakim-ül-keriym Lâ ilâhe illu Rabbüs semâvat-is-seb'i ve Rabbül arş-il-aziym Lâ ilâhe illu ekrem-ül ekremiyn Lâ ilâhe iliu erham-ür-râhimiyn Lâ ilâhe illu habib-üt-tevvâ-biyn Lâ ilâhe illu râhim-ül-mesâkiyn Lâ ilâhe illu hâdiyyül-mudilliyn Lâ ilâhe illu delil-ül-hâ'iriyn Lâ ilâhe illu emân-ül-hâ'ifiyn Lâ ilâhe illü gıyâs-ül müstegıysin Lâ ilâhe illü hayr-ün-nâsiriyn Lâ ilâhe illu hayr-ül-hâfızıyn Lâ ilâhe illalla-hu hayr-ül-vârisiyn Lâ ilâhe illu hayr-ül-hâkimiyn Lâ ilâhe il-lu hayr-ür-râzıkıyn Lâ ilâhe illu hayr-ül-fâtihiyn Lâ ilâhs illu hayr-ül-gafiriyn Lâ ilâhe illu hayr-ür-râhimiyn Lâ ilâ-he illu vahdehu ve sadaka vâ'dehu ve nasara abdehu ve e'azze cündehu ve hezem-el-ahzâbe vahdehu ve lâ şey'e bâ'dehu Lâ ilâhe illu ehl-ün-ni'meti ve lehül-fadlü ve lehüs-senâ'ül-hasen Lâ ilâhe illu adede halkıhi ve zinete arşihi ve rıdâ'e nefsihi ve mi-dâde kelimâtihi Lâ ilâhe illu sahib-ül vahdaniyyet-il ferdâniy-yet-il kadimiyyet-il ezeüyyeî-ll ebediyyet-ülezi leyse lehu sıddun ve !â niddün ve lâ şibhün vo lâ şerikün yuhyi ve yümiytü ve hüve hay-yün lâ yemûtü biyedih-il hayrü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr ve ileyh-il masiyr Hüvel-evvelü vel-âhirü vez-zâhirü vel-bâtınü ve hüve bi-
külli şey'in aliym. Leyse kemislihi şey'ün ve hüves-semi'ul-basiyr
Hasbünü ve ni'mei-vekil ni'mel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr Hasbü:
nü ve ni'mel-vekilü
F: 40

ni'mel-Mevlâ ve ni'men-nasiyr gufraneke Rabbenâ ve ileyk-el-masiyr. Allahümme lâ mâni'a limâ â'teyte ve lâ mû'tiye limâ mena'te ve lâ râdde limâ kadayte ve lâ yenfâ'u zel-ceddi mink-el-ced Sübha-ne Rabbiyel aliyyil-â'lel-vehhâb Sübhane rabbiyel aliyyil-â'le! ke-rim-il-vehhâb Sübhaneke mâ abednâke hakka ibadetike Sübhane-ke mâ arefnâke hakka mâ'rifetike Sübhaneke mâ zekernâke hak-ka ziVrike Sübhaneke mâ şekernâke hakka şükrikeSübhan'-il-ebediyyil-ebed Sübhan'-il-vahid-il-ahad Sübhan'-il ferd-is-samed Sübhan'i râfi-is-semâvati bi-gayrı amed. Sübhan'al-lahi bâsıt-il-aradıyne bilâ sened Sübhan'-illezi lem yettahiz sa-hibeten ve lâ veled Sübhan'-illezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehu küfüven ahad Sübhan-el-melik-il-kuddüs Sübhane zil-mülki vel-melekût. Sübhane zil-izzeti vel-azameti vel-kudreti vel-heybeti vel-celâli vel-cemali vel-kemali vel-beka'i ves-senâ'i ved-dıyâ vel-âlâ'i ven-nu'amâ'i vel-kibriyâ'i velceberût Sübhan-el melik-il-mâ'bud Sübhan-el melik-il-vücud Sübhan-el malikil hâ-lık-il hayyillezi lâ yenâmü ve lâ yemût Sübbuhün kuddüsun Rabbünâ ve Rabbül-melâ'iketi ver-ruhSübhani vel-hamdü lillahi ve' lâ ilâhe illu vu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah-il aliyyil-aziymAllahümme ent-el melik-ü!-hakkullezi lâ ilâhe illâ ente. Yâ Allahü Yâ Rahmanü Yâ rahiymü Yâ mâlikü, yâ kuddüsü, yâ selâmü, yâ mü'minü, yâ müheyminü, yâ aziyzü, yâ cebbârü, yâ müte-kebbirü, yâ hâlıkü, yâ bâri'ü, yâ musavvirü, yâ gaffarü, yâ kahha-rü, yâ vehhâbü, yâ rezzakü, yâ fettahü, yâ aliymü, yâ kabidü, yâ bâ-sitü, yâ hâfıdü, yâ râfi'ü, yâ mu'izzü, yâ müzillü, yâ semi'u, yâ ba-siyrü, yâ hakemü, yâ adlü, yâ lâtiyfü, yâ habiyrü, yâ haliymü, yâ aziy-mü, yâ gafurü, yâ şekûrü, yâ aliyyü, yâ kebiyrü, yâ hafiyzü, yâ mu-kiytü, yâ hasiybü, yâ celilü, yâ keriymü, yâ rakiybü, yâ müciybü, yâ vâsi'ü, yâ hakiymü, yâ vedûdü, yâ meciydü, yâ bâ'isü, yâ şehiydü, yâ hakkü, yâ vekiylü, yâ kaviyyü, yâ metiynü, yâ veliyyü, yâ hamiydü, yâ muhsi, yâ mübdi'ü, yâ mu'iydü, yö muhyi, yâ mümiytü, yâ hayyü, yâ kayyûmü, yâ vacidü, yâ mâcidü, yâ vâhidü, yâ ahadü, yâ samedü, yâ kadirü, yâ muktedirü, yâ mukaddimü, yâ mu'ahhirü, yâ evvelü, yâ âhirü, yâ zâhirü, yâ bâtınü, yâ vâli, yâ müte'ali

yâ berrü, yâ tevvâbü, yâ mün'ımü, yâ müntekımü, yâ afüvvü, yâ râtı-fü, yâ mâiik-el-mülki, yâ zel-celâli vel-ikrami, yâ Rabbi, yâ muksitü, yâ câmiu, yâ ganiyyü, yâ mugni, yâ mû'ti, yâmâni'ü, yâ darrü, ya nâfi'ü, yâ nurü, yâ hâdi, yâ bedi'ü, yâ bâkiy, yâ varisü, ya reşiydü yâ saburü, yâ sâdıkü, yâ settârü, ya men tekaddeset an-il-eşbâhi zâtühu ve tenezzehet an müşabehet-il emsâli sıfâtühu ve yâ men dellet aâ vahdaniyyetihi ve âyâtihi ve şehidet bi-rübubiyetihi mas-nu'atuhu. Vâhidün lâ min kılietin ve mevcudün lâ min illetin Yâ men hüve bil-birri mâ'rufün ve bi!-ihsani mevsufün Mâ'rufün bilâ gayetin, ve mevsufün bilâ nihayetin evvelün kadiymün bilâ ibtidâi âhirün keriymün rahiymün bilâ intihâ'i Ve gafere zünûb-el-müznibiyne ke-remen ve hilmen Yâ men leyse kemislihi şey'ün ve hüves-semi'ul-basiyr Hasbünü ve ni'mel-vekil ve ni'mel-Mevlâ ve ni'men na-siyr Yâ dâ'imen bilâ fenâ'in ve yâ kaimen bilâ zevâlin ve ya mü-debbiren bilâ veziyrün, sehhii aleynâ ve aiâ vâlidiynâ külle asiyr. Lâ uhsî senâ'en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsiks azze cârüke ve celle senâ'üke ve tekaddeset esmâ'üke ve azüme şönüke ve lâ ilâ-he gayrükeYef'alüllahe mâ yeşâ'ü bi-kudretihi ve yahkümü mâ yü-riydü ve bi-izzetihi Elâ ilâllahi tasiyr-üi-umûr küllü şey'in hâlikün illâ vechehu lehül-hükmü ve ileyhi türca'un. Feseyekfikehümüllahü ve hüves-semi'ul-aliym Hasbünaüahü ve kefâ semi'u limen de'â leyse verâ'il-müntehâ meni a'tesame billâhi yuhyi Sübhane men lem yezel Rabben rahiymen ve lâ yezâlükeriymen Lâ ilâhe ill-ül haliym-ül-keriymü sübhani ve tebârekâllahü Rabbüs-semâvat-is-seb'a ve Rabbül arş-il-aziym ve!-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyne ilâhen vâhiden ahaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen ebederı lem yettahiz sahibeten ve lâ veleden ve lem yekün lehu şeriykün a fil mülki ve lem yekûn lehu veliyyün min-ez-zülli ve kebbirhü tekbiren Allahu ekber
Hasbünü li-dininâ Hasbünü li-dünyanâ Hasbünalla-hü limâ ehemmenâ Hasbünü limen bega aleynâHasbünalla-hü limen hasedenâ, hasbünü limen kâdenâ bi-su'in Hasbünal-lahü ind-el-mevti Hasbünü ind-el-kabriHasbüni ind-el-mesâ'ili Hasbünü ind-el hisabi Hasbünü ind-e!-miyzâni Hasbünü ind-es-sırati Hasbünü ind-el-cenneti ven-nâr Hasbünü ind-el-lika'i Hasbiyüllezi

Lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üniyb Lâ ilâhe illaiic-hü sübhanailahi mâ â'zamü !â iiâhe illü sübhani mâ ahlemü. Lâ ilâhe illü sübhanü mâ ekremü. Mâ â'zamü mâ ahlemü mâ ekremü Lâ ilâhe illü vah-dehu lâ şeriyke lehu Muhammedün Resûlüllah Allahümme salli alâ Muhamrhedin küllemâ zekereh-üz-zâkirunAllahümme salli alâ Mu-hammedin küllemâ gafele an zikrih-il-gafilûn Radîynâ billâhi teâlâ Rabben ve bil-islâmi diynen ve bi-Muhammedln sallu aleyhi ve selleme nebiyyen ve rasûlen ve bil-kur'ani imâmen ve bil-kâ'beti kıb-leten ve bis-salâti ves-savmi vez-zekâti vel-hacci farizatan ve bil-mü'miniyne ihvânen ve bil-mü'minâti ahevâtin ve bis-Sıddıykı vel-Faruki ve ziyn-Nûreyni vel-Mürtedâ e'immeten ve bi-sair-is-sahabeti rıdvanullahü teâlâ aleyhim ecma'iyne kıdveten ve bi-halâlillahi teâlâ halâlen ve bihi hisaben ve bi-haramillahi teâlâ haramen ve bihi aza-ben ve bil-cenneti sevaben ve bin-nâri ikaben Merhaben merhaba bis-sabah-il-cedidi ve bil-yevm-is-sa'iyd ve bil-melekeyn-il kirâmeyn-il kâtibeyn-iş şâhideyn-il âdileyni hayyen kümallâhü teâlâ fi gurreti yevminâ hazektübâ fi evveli sahifetinâ hâzihi BİSMİLLAH-İR-RAH-MAN-İR-RAHİYM ve eşhede bi-enna neşhedü en lâ ilâhe illâllahu vahdehu lâ şerike lehu ve neşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlühu erselehu bil-hüdâ ve din-il-hakkı aiâ hâzih-iş-şehadeti nah-yâ ve aleyhâ nemûtü ve aleyhâ nüb'asü inşâ'u teâlâ E'uzü bi kelimâtillah-it-tâmmati külleha min şerri mâ halâkaBismillahi hayr-il-esmâ'L Bismillahi Rabbil-ardi ve Rabbis-semâ'L Bismillahillezi la yadurru mâ'a ismihi şey'ün fil'ardi ve lâ fis-semâ'i ve hüves-semi'ul-aliym El-hamdü lillahillezi ahyanâ bâ'de mâ ematenâ ve redde ileb-nâ ervahenâ ve ileyh-il bâ'sü ven-nüşûr Asbahnâ ve asbehal-mülkû lillahi vel-azametü velkibriyâ'ü vel-ceberutü ves-sultanü vel-bürhanü lillahi vel-âlâü ven-nu'amâ'ü lillahi vel-leylü ven-neharü lillahi ve ma sekene fiyhimâ lillah-il vahid-il-kahharAsbahnâ alâ fıtra't-il İSLAMİ ve alâ kelime't-il-ihlâsi ve alâ din-i nebiyyinâ Muhammedin sallu-aleyhi ve selleme ve alâ milleti ebiynâ İbrahiyme haniyfen müslimine" ve mâ kâne min-el-müşrikiyn Salâvatullahi ve melâ'iketihi ve enbiyâ'ihi ve rüsûlihi ve hameleti arşihi ve cemi-i halkıhı

alâ seyyidina Muhammedin ve aâ âlihi ve ashabihi aleyhi ve aley-him-üs-selâmü ve rahmetüllahi ve berekâtühu Es-salâtü ves-selâ-mü aleyke yâ ResûSollah Es-salâtü ves-selâmü aleyke ya habi-b., Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ halil Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nebiyy Es-salâtü ves-selâmü aley-ke yâ safiyy Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkıl-lah Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men ahtarehullah Es-salâtü ves-se!âmijl aleyke yâ men erselehullah Es-selâtü ves-selâmü aley-ke yâ men zeyyenehullah Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men kerremehullah Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men azzemehullah Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ seyyid-el-mürseliyn Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ imam-el-müttekıyn Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hâtim-en-nebiyyinEs-salâtü ves-selâmü aleyke yâ şefi-al-müz-nibiyn Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ resûle Rabbil-âlemiyn Sa-lâvatullahi ve melâ'iketihi ve enbiyâ'ihi ve rüsûlihi ve hameleti ar-şihi ve cemi-i halkıhi alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve as-habihi aleyhi ve aleyhim-üs-selâmü ve rahmetullahi ve berekâtühu Allahümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-evve-liyn Ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-âhiriyn Ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-melâ'il â'lâ ilâ yevm-id-din ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fi külli vak-tin ve hıynin ve salli alâ cemi-il enbiyâ-i vel-mürseliyn ve alâ melâ'i-ketik-el-mukarrebiyn ve alâ ibâdik-es-sâlihiyn ve alâ ehl-i tâ'atike ecma'iyne min ehl-is-semâvati ve min ehl-il-aradiyn verhamnâ vah-şürnâ mâ'ahüm bi-rahmetike yâ erham-er-râhimiyn Allahümme ed-hilnâ fi rahmetike ve ente hayr-ür-râhimiyn
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Allahümme yâ mâlik-er-rıkab Yâ müfettih-el-ebvâb Ve yâ mü-İ sebbib-el-esbob heyyi lenâ sebeben lâ nestatıy'u lehu taleben Al-lahümmec'alnâ meşguliyne bi-emrike âminiyne bi-ahdike âyisiyne min halkıke ânisiyne bike müstevhışıyne an gayrike radıyne bi-ka-da'ike sâbiriyne alâ belâ'ike şokiriyne le-ni'mâ'ike mütelezziziyne I bi-zikrike ferihiyne bi-kitabike münâciyne bike fi ânâ'il-leyli ve et- raf-in-nehâr mübgızıyne lid-dünya muhibbiyne lil-âhireti müştakıyne ilâ lika'ike müteveccihiyne ilâ cenâbike müsta'ıddıyne lil-mevti Rab-; oenâ âtina mâ ve adtenâ aâ rüsûlike ve lâ tuhzinâ yevm-el-kıyame-| ti inneke lâ tuhlif-ül-mi'ad. Alla-

hümmec'al tevfiyke refiykanâ ves-sırat-el müstakiyme tariykanâ. Alla-hümme evsılnâ ilâ makasidina ve tüb aleynâ inneke ent-et-tevvâb-ür-rahiym Allahümme bike asbahnâ ve bike emseynâ ve bike nah-yâ ve bike nemûtü ve ileyk-el-masiyr. Allahümme erinel-hakka hak-kan verzuknö ettiba'ahu ve erinel-bâtıla bâtılen verzuknâ ectinâbe-hu teveffenö müslimiyne velhıknâ bis-sâlihiyn Vedfâ'annâ şerrez-zölimiyne ve eşriknâ fi dua-il-mü'miniyn Ve kınâ Rabbenâ şerre mâ kadayte Allahümmagfir li-ümmeti Muhammed Allahümmansur üm-mete MuhammedAllahümmerham ümmete Muhammed Allahüm-mahfaz ümmete Muhammed,. Allahümme ferric an ümmeti Muham-med Allûhümme tecavez an ümmeti Muhammed Allahümme yâ habib-et-tewâbiyne tüb aleynâ ve yâ emân-el-hâ'ifiyne âminnâ ve yâ deni-el-mütehayyiriyne düllenâ ve yâ hadiyel-mudıllıynehdinâ ve yâ gıyas-elmüstagıysiyne agisnâ ve yâ recâ-el-münkotı'ıyne lâ tak-tâ' recö'enâ ve yâ râhim-e!-asıyn-erhamnâ ve yâ gafir-el-müznibiy-ne ıgfir lenâ zünübenâ ve keffir annâ seyyi'atinâ ve teveffenâ mâ'al-ebrâr Allahümme neyvir kulûbenâ. Allahümmeşrah sudurenâ Alla-hümme yessir umurenâ Allahümmestür uyubenâ Yâ hafiy-yel-el-tâfi neccinâ mimmâ nehafAllahümmagfir lenâ ve valideynâ ve li-üstâzinâ ve li-meşâyihinâ ve li-ihvanina ve li-ashabinâ ve li-ahbabi-nâ ve Ii-aşâ'irinâ ve li-kabâ'ilinâ ve limen lehu hakka aleynâ ve li-men vessanâ bid-dua'il-hayri ve li-cemi-il mü'miniyne vel-mü'minât vel-müslimiyne vel-müslimât el-ahyâ'ü minhüm vel-emvât Allahüm-mahfeznâ yâ feyyazü min cemi-il belâ'i vel-emrâzı kâffeten bi-rah-metike yâ erham-er-râhimiyn

Rehber (editör)
Offline
Son giriş: 01/06/2011

Ve Aleyküm Selam. Amin Allah kabul etsin.

yagmur damlasi (Ziyaretciden)

S.aleykum Fetih surelerimiz tamamlandi insaAllah. Rabbim alemi islama katindan Fetihler kazandirsin insaAllah...)

Rehber (editör)
Offline
Son giriş: 01/06/2011

Amin Allah razı olsun.

yagmur damlasi (Ziyaretciden)

8 tane alindi ..Alinan Fetih suremiz 36 oldu.insaAllah..KALAN : 5 tane

Offline
Son giriş: 15/11/2011

1 tane almak istiyorum,Allah kabul etsin kardeşim

yagmur damlasi (Ziyaretciden)

amin insaAllah kardesim. Vatan hepimizin vatani bizde elimizden geldigince Rabbi Rahimimize dua edip muslumani muslumana kirdirip fitne cikararak ortaligi karistiranlari Merhamatliler Merhametlesine sikayet ediyor onun adeletine siginiyoruz insaAllah ..Okunan Fetih surelerinin esrariyla Fetih kapilarini acar Rabbim insaALLAH ...
Buarada senin aldigin sayiyla birlikte TOPLAM SAYIMIZ SIMDILIK : 28 oldu ...
selam ve dua ile

Kullanıcı girişi