Risale-i Nur'da müteaddit yerlerde geçen hayvanat-ı vahşiyenin helal rızıklarının ölü hayvanlar olması ve sağ hayvanları öldürüp rızık yapmalarının şeriat-ı fıtriyyece haram olması.
"Her kim olursan ol; bak, gör, yalnız gözünü aç, hakikatı müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar."
Lem'alar ( 200 - 201 )
Er­ke­ğin ai­le­de kav­vam ol­ma­sı ve kav­va­mın özel­lik­le­ri üze­ri­ne yaz­ma­ya de­vam ede­ce­ğim in­şal­lah. Fa­kat bun­dan ön­ce kav­vam­lı­ğın önün­de­ki en­gel­le­ri ko­nuş­mak la­zım.
Göreceksin ki, Kalp bedenin aktarına , neşr-i hayat ettiği gibi, kalbdeki ukde-i hayatiye olan Marifet-i Sani’dir ki, istidadat-ı gayr-i mahdude-i insaniye ile mütenasip olan amal ve müyul-ü müteşaibeye neşr-i hayat eder.
“Kızlarımızı nasıl yetiştirelim” ya da “Siz nasıl yetiştiriyorsunuz” diye sorular çok fazla. Ben ve kızım da dahil olmak üzere kimse mükemmel değildir.
Cevşen-ül Kebir, Hatim Duası
Nasıl ki Fatiha Kur'ana, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. İşarat-ül İ'caz ( 42 )
İnsanın bütün harekât ve ef'ali yazılıyor, tesbit ediliyor ve a'malinin neticeleri hıfzediliyor ki, muhasebe-i kübrada ona göre derece alsın. Mesnevi-i Nuriye - 44
Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, münâsip bir netice-i hilkat-i beşeriye olduğunu görmek istersen...
Kadınlar evde reis olmamalıdırlar; çünkü: Reislik kadının yaratılışına uygun değildir: Kadınlar, şefkat ve teslimiyet saikiyle yaratılmıştır.
Çoban türkü söylerken, kurtlar sürüyü kapmış, Ressam hem beğenmemiş, hem resmi kendi yapmış.
Camdan denizi seyrediyorum. Kocaman, kocaman dalgaları var denizin. Geliyor, hızlıca kıyıya çarpıyor, geri çekiliyor...

Bir Söz


 

 

Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa, insan da acı cekmeden olgunlaşmaz.

Hz. Mevlana